consultant principal al DAMEP , Direcția analză, monitorizare și evaluare a politicilor

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
Data limită de aplicare - 18.02.2022, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Coordonarea procesului de planificare strategică în cadrul Ministerului și a procesului de analiză, monitorizare, evaluare și raportare a politicilor în domeniile de competență ale Ministerului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Asigurarea procesului de planificare/monitorizare/raportare a activităților și acțiunilor din domeniile de competență ale Ministerului în cadrul instituției și în cadrul documentelor de politici naționale, sectoriale și intersectoriale
 2. Asigurarea procesului de planificare strategică în domeniile de competență ale Ministerului
 3. Participarea la procesul de elaborare și asigurare a implementării Strategiei Naționale de Dezvoltare (SND) și în procesul de naționalizare a obiectivelor de dezvoltare durabilă 2030
 4. Coordonarea activităţilor de elaborare a documentelor de politici și de acte normative în domeniile de competență ale Ministerului, coordonarea proiectelor documentelor de politici și de acte normative elaborate de alte autorități și instituții publice
 5. Asigurarea procesului de monitorizare, evaluare şi raportare a implementării documentelor de politici publice naționale, sectoriale, intersectoriale.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul economic, finanțe, statistică economică, contabilitate.

Experienţă profesională: doi ani de experiență profesională în domeniul de activitate a secției.

Cunoştinţe: cunoaşterea limbii engleze la nivel B1.

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail

Salariul pe funcție

De la 9560 Lei

Bibliografia concursului

-Legea nr. 158/2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

- Hotărîrea Guvernului nr. 695/2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare;

- Legea nr. 181/2014 privind finanţele publice şi responsabilitatea bugetar-fiscale,;

- Hotărîrea Guvernului nr. 82/2006  cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului de buget;                                                                                            

- Legea nr. 595/1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;

- Hotărîrea Guvernului nr. 176/2011 cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale;

- Hotărîrea Guvernului nr. 561/2015 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova de organizațiile internaționale și țările donatoare;

- Legea nr. 112/2014 privind aprobarea Acordului de Asociere RM –UE;

- Hotărîrea Guvernului nr. 1472/2016 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019;

- Hotărîrea Parlamentului Nr. 1/2017 privind aprobarea Programului legislativ pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, pentru anul 2017.