Consultant superior/consultantă superioară , Secția planificare bugetară și achiziții, Direcția financiar administrativă

Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Data limită de aplicare - 27.05.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea elaborării și realizării politicilor în domeniul planificării indicilor bugetari și estimarea costurilor autorităților/instituțiilor publice din subordine pe componentele bugetului de stat.

Salariul de funcție

De la 14400 Lei (brut) valoarea fixă 1300 lei

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Elaborarea și avizarea proiectelor de acte normative și a propunerilor de 

modificare a cadrului normativ în domeniul de competență;

2. Analizarea, monitorizarea și evaluarea implementării politicilor și cadrului normativ în domeniu de activitate al ministerului.

3. Asigurarea monitorizării și analizei executării bugetului ministerului și instituțiilor din subordine, precum și performanța în cadrul programelor;

4. Examinarea și elaborarea notelor de răspuns la petiții, întrebări și interpelări în domeniul de competență a subdiviziunei. 

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

 • superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul contabilitate, economie, finanțe;
 • cunoașterea programului de evidență contabilă 1C;
 • cursuri de dezvoltare profesională în evidența contabilă.

Experienţă profesională:  1 an de experiență profesională în domeniu;

Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivelul B1.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014;

Legea 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și Hotărârea Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Hotărârea Guvernului nr.149/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale;

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicarea prevederilor legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Ordinul ministrului finanțelor nr.208/2015 privind Clasificația bugetară;

Ordinul ministrului finanțelor nr.124/2023 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului;

Ordinul ministrului finanțelor nr.215/2015 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor;

Ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.