Consultant principal, Direcția politici în domeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale , Direcția politici în domeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale

Ministerul Sănătății
Data limită de aplicare - 10.05.2023, 16:30
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la elaborarea politicilor în domeniul medicamentelor.

Salariul de funcție

De la 11430 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

    1. Elaborarea, promovarea şi monitorizarea implementării politicilor în domeniul activităţii farmaceutice în conformitate cu cele mai bune practici;
    2. Examinarea și avizarea proiectelor de acte normative ale altor ministere conform domeniului de competență;
    3.  Asigurarea suportului metodologic privind organizarea și prestarea serviciilor farmaceutice;
    4.  Elaborarea informațiilor analitice și rapoartelor în domeniul activităţii farmaceutice;
    5. Cooperarea cu autoritățile administrației publice centrale și locale, organismele internaționale și organizațiile neguvernamentale în realizarea politicilor în domeniul activităţii farmaceutice;

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

 • superioare de licenţă în domeniul farmaceutic.

Experienţă profesională: experienţa profesională în domeniu va constitui un avantaj.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Legea cu privire la activitatea farmaceutică Nr. 1456/1993;
 2. Legea cu privire la medicamente nr. 1409/1997;
 3. Hotărîrea Guvernului nr. 603/1997 Regulamentul cu privire la formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice;
 4. Hotărîrea Guvernului nr. 106/2022 cu privire la prescrierea și eliberarea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate pentru tratamentul în condiții de ambulatoriu al persoanelor înregistrate la medicul de familie;
 5. Hotărîrea Guvernului nr. 148/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătății;
 6. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public               nr. 158-XVI din 04.07.2008;

 

Ordine:

 1. Cu privire la mecanismul de includere  a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării  obligatorii de asistenţă medical (comun MS/CNAM) nr. 600/320 din 24.07.2015
 2. Cu privire la modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor                 nr. 960/2012;