Consultant principal Direcţia Politici, Protocol și Relații Externe, Direcţia Politici, Protocol și Relații Externe

Consiliul Concurenței
Data limită de aplicare - 02.02.2023, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Cooperarea cu structurile și organizațiile naționale și internaționale precum și cu structuri similare din alte state, accesarea și implementarea proiectelor de asistență externă pe domeniul de competență al Consiliului Concurenței, elaborarea, planificarea și evaluarea politicilor publice

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Accesarea și implementarea proiectelor de asistență externă pe domeniul de competență al Consiliului Concurenței;
 2. Cooperarea cu structurile și organizațiile internaționale, precum și cu autoritățile similare din alte state;
 3. Elaborarea, planificarea, coordonarea și evaluarea documentelor de politici interne, naționale și internaționale pe aspecte de competență ale autorității;
 4. Promovarea culturii concurențiale, gestionarea și asigurarea unei imagini instituționale demne de importanța și rolul pe care îl exercită și asigurarea transparenței activității Consiliului Concurenței.
 5. Asigurarea protocolului în cadrul Consiliului Concurenței;
 6. Participarea în procesul de planificare, gestionare și monitorizare a activității direcției.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii  -  superioare  de  licență  sau  echivalente  în  următoarele  domenii:  relații internaționale,economice, juridice, administrării publice, filologie.

Experienţă profesională –2 ani de activitate în domeniul relaţiilor internaţionale, administrării publice.

Cunoştinţe – legislaţia privind serviciul public, legislaţia privind transparența în procesul decizional, legislația în domeniul de activitate, managementul proiectelor, ceremonial și protocol, cunoașterea limbii engleză nivel B2.

Abilităţi – Abilități de planificare, organizare, monitorizare, analiză și sinteză, elaborare a documentelor,argumentare,comunicare eficientă, lucru în echipă, arta negocierii, abilități de utilizare a computerului (Word, Excel, Power Point, Internet).

Atitudini   –   iniţiativă,   perseverenţă,   creativitate,   flexibilitate,   disciplină,   responsabilitate, integritate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  1. Formularul de participare completat;
  2. Copia buletinului de identitate;
  3. Copiile diplomelor de studii complete (+ anexele) şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
  4. Documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
  5. Cazier judiciar sau declarația pe propria răspundere;
  6. Forma medicală sau declarația pe propria răspundere;
  7. Copia livretului militar.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

Legea 270

Bibliografia concursului

 1. Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012;
 2. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 3. Legea nr.25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 4. Legea nr. 595 din 24.09.1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
 5. Hotărârea  Guvernului  Nr.  10  din  05.01.2012  pentru  aprobarea  Regulamentului  cu  privire  la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova;
 6. Hotărârea Guvernului Nr. 386 din 17.06.2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice;
 7. Legea Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 8. Acordul de Asociere RM-UE, din 27.06.2014, Titlul V Comerţ şi aspecte legate de comerţ, Capitolul X Concurența
 9. Avizul Comisiei privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană
 10. Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în
 11. Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană (aprobat de   către Comisia Națională pentru Integrare Europeană pe data de 4 august 2022)
 12. Hotărârea Guvernului Nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional.