Consultant principal în Direcția afaceri europene a Biroului pentru integrare europeană (responsabil pentru domeniile - politici sociale, egalitate în șanse, angajare în câmpul muncii și sănătate publică)

Cancelaria de Stat
Data limită de aplicare - 27.04.2024, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Coordonarea activității și acordarea de suport autorităților publice și altor instituții relevante în procesul de implementare și monitorizare a Acordului de Asociere și a altor acorduri bilaterale RM-UE, coordonarea și facilitarea dialogurilor sectoriale de cooperare cu UE, inclusiv participarea Republicii Moldova la programele și inițiativele UE conexe procesului de aderare și integrare accelerată.

Salariul de funcție

De la 16650 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Coordonarea și facilitarea dialogului instituțional cu UE stabilit prin cadrul Acordului de Asociere și a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA), precum și a altor acorduri bilaterale RM-UE

2. Coordonarea planificării, monitorizării și raportării acțiunilor de implementare a prevederilor Acordului de Asociere și DCFTA, Agendei de Asociere, precum și a altor acorduri bilaterale RM-UE

3. Coordonarea, facilitarea și monitorizarea activităților de consolidare a dialogului instituțional RM-UE în cadrul procesului de integrare accelerată și participare la programele, agențiile și inițiativele UE

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul economie, drept, relații internaționale (studii în afaceri europene reprezintă un avantaj).

Studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniile relevante constituie un avantaj.

Experienţă profesională: cel puțin 1,5 ani în domeniul afaceri europene, relații internaționale, administrație publică sau drept.

Experiența în coordonare proiecte/elaborare politici în unul din domeniile menționate, în domeniul cooperării RM-UE privind munca și protecția socială și/sau sănătatea reprezintă un avantaj;

Cunoştinţe:

  • legislaţia în domeniu;
  • managementul strategic al integrării europene;
  • politicile, practicile pozitive naționale și de peste hotare în domeniu;
  • limba română și limba engleză (nivel B2); cunoașterea adițională a altor limbi străine va fi considerată un avantaj;
  • operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet, platformele sociale (Google Meet, Zoom ș.a).

Abilităţi:

de planificare, organizare, analiză/sinteză a informaţiilor/datelor, de a comunica eficient (în scris şi oral), de a lucra în echipă, de negociere, de asumare a sarcinilor şi responsabilităţilor, de a utiliza mijloace tehnice de birou etc.

Atitudini/comportamente:

Responsabilitate, spirit de inițiativă, receptivitate la idei noi, flexibilitate, respect faţă de oameni, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, rezistentă la efort şi stres.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Bibliografia concursului

 1. Acordul de Asociere RM – UE, din 27.06.2014
 2. Programul de Asociere RM – UE pentru 2021 – 2027, din 22.08.2022
 3. Opinia Comisiei Europene pe marginea cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană – partea a I-a
 4. Opinia Comisiei Europene pe marginea cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană – partea a II-a, privind evaluarea nivelului de pregătire a Republicii Moldova pe cele 33 de capitole ale legislației UE.
 5. Raportul privind Republica Moldova din cadrul Pachetului de Extindere al Comisiei Europene pe anul 2023
 6. Planul național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027
 7. Planul național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027 ACTUALIZAT
 8. Mecanismul de coordonare a procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și modul de organizare și funcționare a echipei de negociere în cadrul acestui proces

Resurse web recomandate:

 1. Guvernul RM
 2. Biroul pentru Integrare Europeană
 3. Delegaţia UE în Republica Moldova
 4. Portalul UE
 5. Portalul de acces la legislaţia UE – EurLex