Consultant principal în Direcția managementul funcției publice și resurse umane

Cancelaria de Stat
Data limită de aplicare - 27.09.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la formarea unui corp de funcționari publici profesioniști prin elaborarea,  promovarea, implementarea politicilor publice în domeniul managementului funcţiei publice.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. elaborarea/ajustarea/promovarea cadrului normativ în domeniul funcției publice și statutului funcționarului public;
 2. monitorizarea, raportarea și evaluarea implementării cadrului normativ și a documentelor de politici publice privind funcția publică și managementul personalului;
 3. participarea la avizarea, elaborarea și promovarea actelor normative ale ministerelor și altor autorități administrative centrale, precum și la examinarea/avizarea documentelor de politici publice promovate de Cancelaria de Stat;
 4. examinarea/expertizarea/avizarea statelor de personal ale autorităților administrației publice

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. are studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 6. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 9. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul managementului resurselor umane, administraţiei publice, dreptului. Studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniile relevante constituie un avantaj.

Experienţă profesională: Minimum 2 ani în domeniul managementului resurselor umane.

Cunoştinţe: cadrul normativ în domeniul serviciului public; managementul strategic al resurselor umane; politicile şi procedurile eficiente de personal, practicile pozitive naţionale şi de peste hotare în domeniu; limbă de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, germana, italiana) la nivelul B1; operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi: gândire critică, analiză şi sinteză; planificare; organizare; luare a deciziilor; motivare; control; comunicare; lucru în echipă;

Atitudini/comportamente: integritate; respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; iniţiativă; perseverenţă; creativitate; corectitudine; responsabilitate; flexibilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, rezistentă la efort şi stres.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Salariul pe funcție

De la 10550 Lei

Bibliografia concursului

 

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova;
 3. Legea cu privire la Guvern nr.136/2017;
 4. Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 5. Legea nr.155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;
 6. Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 7. Legea nr. 100 /2017 cu privire la actele normative;
 8. Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 9. Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 10. Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 11. Legea nr.98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate;
 12. Legea nr.5/2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați;
 13. Legea integrității nr.82/2017;
 14. Legea nr.982/2000 privind accesul la informație;
 15. Hotărârea Guvernului nr.386/2020 privind planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice;
 16. Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 17. Hotărârea Guvernului nr.657/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea, structurii și efectivului-limită a Cancelariei de Stat;