Consultant principal în Direcția monitorizare și control

Cancelaria de Stat
Data limită de aplicare - 20.02.2023, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Exercitarea controlului și asigurarea procesului de monitorizare continuă a actelor normative publicate în Monitorul Oficial al  Republicii Moldova în vederea identificării sarcinilor ce revin ministerelor și altor autorități din subordinea Guvernului.

Salariul de funcție

De la 10550 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Monitorizarea actelor normative publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în vederea identificării sarcinilor ce revin ministerelor și și altor autorități din subordinea Guvernului;

- Elaborarea indicațiilor și transmiterea către ministere și alte autorități a sarcinilor ce revin din actele normative publicate în Monitorul Oficial al  Republicii Moldova;

- Monitorizarea și exercitarea controlului asupra prezentării în termen de către ministere și alte autorități din subordinea Guvernului a nivelului de executare a actelor normative publicate în Monitorul Oficial al  Republicii Moldova;

- Acordarea asistenței metodologice subdiviziunilor de specialitate din cadrul ministerelor și alte autorități din subordinea Guvernului;

- Asigurarea procesului de elaborare, actualizare periodică/permanentă a bazelor de date și a Registrelor electronice;

- Coordonarea procesului de asigurare a mentenanței și funcționalității continue a Registrelor electronice;

- Elaborarea regulamentelor, normelor, cerințelor tehnice, altor acte normative ce urmează a fi supuse spre aprobare Guvernului.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

Studii: Superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniu administrației publice, sau alte studii aferente domeniului de activitate.

Studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniile relevante funcției respective constituie un avantaj.

Experienţă: cel puțin 2 ani de experiență profesională în domeniu relevant, preferabil experiență în serviciul public.

Cunoştinţe:

 • cunoașterea legislației naționale, inclusiv în domeniile de care este responsabil;
 • cunoștințe de operare la calculator în Word, Excel, Power Point, Internet;
 • cunoașterea cel puțin a unei limbi de circulație internațională (engleza, franceza, germana, spaniola, italiana) la nivelul B1.

Abilităţi: lucru cu informația, capacități de analiză și sinteză, elaborare, inițiativă, planificare, organizare eficientă a volumului de lucru, mobilizare de sine, lucrul în echipă, comunicare eficientă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou, organizare a procedurilor de monitorizare, evaluare și control.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, disciplină, obiectivitate, loialitate, flexibilitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă, receptivitate la idei noi, spirit de inițiativă, rezistență la efort și stres. 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. are studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 6. în ultimii 5 ani nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. nu este privat/ă de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție; i.  nu are interdicția de a ocupa o funcție publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord privind datele cu caracter personal

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Bibliografia concursului

 1. Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 2. Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 3. Legea nr. 100 /2017 cu privire la actele normative;
 4. Legea nr.98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate;
 5. Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern;
 6. Hotărârea Guvernului nr.610/2018 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului;
 7. Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 8. Hotărârea Guvernului nr.657/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea, structurii și efectivului-limită a Cancelariei de Stat.