Consultant principal J2 Direcție cercetare militară Marele Stat Major al Armatei Naționale , Marele Stat Major al Armatei Naționale

Ministerul Apărării
Data limită de aplicare - 20.10.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Realizarea sarcinilor de complexitate majoră în domeniul elaborării politicilor, monitorizării și evaluării privind implementarea acestora, după caz av

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Sprijină elaborarea estimărilor săptămânale pentru informarea comandantului Armatei Naționale referitor la situația militară regională;

2. Asigură funcționalitatea mijloacelor speciale (foto, video, ș.a.) și a tehnicii de calcul din dotarea Direcției.

3. Monitorizează realizarea planului de colectarea a informațiilor militare pe domeniul de responsabilitate.

4. Îndeplinirea prevederilor în conformitate cu statutul funcționarului public.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: 

Superioare (licență sau echivalente)

Experienţă profesională: 

Preferabil 2 ani de experienţă profesională în domeniu.

Cunoştinţe:

- cunoaşterea legislației și cadrului normativ în domeniul de competență;

- cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);

- abilități de cunoaștere a computerului. 

Abilităţi:

Planificare, organizare, coordonare, sinteză, comunicare, lucru în echipă, de operare cu calculator (Word, Excel, Power Point, Internet). 

Atitudini/comportamente:

Inițiativă, perseverență, creativitate, corectitudine, responsabilitate, integritate și tendință spre dezvoltarea profesională continuă. 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

1) Constituţia Republicii Moldova;

2) Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern;

3) Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

4) Legea nr.345/2003 cu privire la apărarea naţională;

5) Legea nr.162/2005 cu privire la statutul militarilor;

6) Legea nr.245/2008 cu privire la secretul de stat;

7) Hotărârea Parlamentului nr.134/2018 pentru aprobarea Strategiei naționale de apărare și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de apărare pentru anii 2018-2022;

8) Hotărârea Guvernului nr.941/2006 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate;

9) Hotărârea Guvernului nr.961/2018 cu privire la aprobarea Strategiei militare și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia pentru anii 2018-2022.

Cadrul normativ în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici:

1) Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

2) Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

3) Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

4) Legea integrității nr.82/2017;

5) Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

6) Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;

7) Hotărârea Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

8) Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;