Consultant principal Secția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, Secția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

Ministerul Apărării
Data limită de aplicare - 02.06.2022, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Participarea la consolidarea capacităţilor de planificare strategică, analiză, monitorizare, evaluare şi raportare privind implementarea de către Ministerul Apărării a politicilor publice naţionale, sectoriale şi intersectoriale.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1) participarea la coordonarea activității de elaborare a documentelor de politici publice naţionale şi la nivel de minister şi, după caz, la nivel intersectorial şi sectorial;

2) examinarea şi avizarea proiectelor documentelor de politici publice, acte legislative şi normative şi documentelor care conţin rezultatele evaluării impactului, elaborate de alte subdiviziuni interioare ale aparatului central al Ministerului Apărării;

3) contribuirea la corelarea politicilor publice elaborate cu cadrul de resurse financiare disponibile;

4) sistematizarea şi analizarea informației prezentate de alte subdiviziuni ale Ministerului Apărării ce ţine de domeniul de activitate, precum şi elaborarea rapoartelor periodice relevante activității Ministerului Apărării.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licență în domeniul relații internaționale, științe politice sau similare acestora, cursuri de perfecționare.

Experienţă profesională: 2 ani de experiență profesională în domeniu.

Cunoştinţe:

1) cunoaşterea actelor normative în domeniu;

2) cunoaşterea politicii de apărare şi sistemului de planificare a apărării, precum şi a bunelor practici în domeniu;

3) posedarea cunoştinţelor teoretice şi practice într-un domeniu de expertiză;

4) cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel B1 (preferabil limba engleză);

5) posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Abilităţi: lucru cu informaţia, comunicare eficientă, lucrul în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 Cadrul normativ general și de specialitate:

      1) Constituţia Republicii Moldova;

      2) Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern;

      3) Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

      4) Legea nr.345/2003 cu privire la apărarea naţională;

      5) Hotărârea Parlamentului nr.153/2011 pentru aprobarea Strategiei securităţii naţionale a Republicii Moldova;

      6) Hotărârea Parlamentului nr.134/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale de apărare şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de apărare pentru anii 2018-2022;

      7) Hotărârea Guvernului nr.23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative;

      8) Hotărârea Guvernului nr.462/2021 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al subdiviziunii analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor publice din cadrul aparatului central al ministerului;

      9) Hotărârea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice;

      10) Hotărârea Guvernului nr.235/2021 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022;

      11) Hotărârea Guvernului nr.961/2018 cu privire la aprobarea Strategiei militare şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia pentru anii 2018-2022;

      12) Hotărârii Guvernului nr. 26/2022, „Cu privire la aprobarea Planului Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO pentru anii 2022-2023”.

 

Cadrul normativ în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici:

1) Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

2) Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

3) Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

4) Legea integrității nr.82/2017;

5) Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

6) Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;

7) Hotărârea Guvernului nr.967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional.

 

 Alte surse de informare:

1) Ghid metodologic pentru evaluarea intermediară şi ex-post a politicilor publice:

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ghid_expost_final_pdf.pdf

2) Ghid metodologic pentru analiza ex-ante a impactului politicilor publice, Volumul I. Instrumente şi tehnici

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/896361_md_ghid_ex_ante_vo.pdf

3) Ghid metodologic pentru analiza ex-ante a impactului politicilor publice, Volumul IV. Selecţie de Propuneri de politici publice

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ghid_ex-ante_vol_iv.pdf