Consultant principal, Serviciul nursing (asistență medicală), Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate , Serviciul nursing (asistență medicală), Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate

Ministerul Sănătății
Data limită de aplicare - 08.11.2022, 09:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

  Scopul general al funcției: Contribuirea la elaborarea politicilor în  domeniul nursing-ului la nivelul asistenței medicale primare, comunitare și asistenței medicale spitalicești.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Elaborarea documentelor de politici în domeniul nursing-ului la nivelul asistenței medicale primare, comunitare și asistenței medicale spitalicești

 1. 2. Elaborarea cadrului normativ de implementare a documentelor de politici în domeniul nursing-ului la nivelul asistenței medicale primare, comunitare și asistenței medicale spitalicești;
 2. 3.Monitorizarea și evaluarea implementării documentelor de politici domeniul nursing-ului la nivelul asistenței medicale primare, comunitare și asistenței medicale spitalicești și elaborarea propunerilor de ajustarea a cadrului normativ de implementare a politicilor;
 3. 4.Elaborarea informațiilor analitice și rapoartelor în domeniul nursing-ului la nivelul asistenței medicale primare, comunitare și asistenței medicale spitalicești;
 4. 5.Examinarea şi avizarea proiectelor de acte normative ale altor ministere conform domeniului de competență;
 5. 6.Examinarea şi elaborarea notelor de răspuns la petiţii, întrebări şi interpelări în domeniile de competenţă.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe speciale:

Studii:

 • superioare în domeniul medicinii;

Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 10310 Lei

Bibliografia concursului

Bibliografie:

    1. Directiva UE de recunoaştere a calificării profesionale (2013/55/ din 20.11.2013);
    2. Ghidul EFN pentru implementarea articolului 31 al Directivei 2013/55/UE privind recunoașterea calificărilor profesionale;
    3. Standardul ocupational ASISTENT MEDICAL GENERALIST: sectorul: SANATATE, IGIENA, SERVICII SOCIALE Cod: SAN Denumire document electronic: SO SAN 17 Versiunea: Data elaborarii: 23.07.2008;
    4. Nursing and Midwifery Services. Strategic Directions 211-2015. WHO/HRH/HPN/10.1. Geneva, WHO;
    5. Health 2020 policy framework and strategy. EUR/RC62/8. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe. Regional Commitete for Europe. Sixty-secong session. Malta, 10-13 september, 2012;
    6. Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995;
    7. Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului nr.263 din 27.10.2005;
    8. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1558 din 27.02.1998;
    9. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;
    10.  Legea privind Codul de conduită a funcționarului public  nr. 25-XVI din 22.02.2008;
    11.  Hotărîrea Guvernului nr. 148/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătății;
    12.  Hotărărea Guvernului nr.1387/2007 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală.
    13.  Profilul ocupaţional calificarea Asistent medical, specialitatea Medicină, aprobat prin OMSMPS RM nr. 964 din 17.08.2018.