Consultant principal, Serviciul reabilitare, geriatrie și îngrijiri de lungă durată, Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, Serviciul reabilitare, geriatrie și îngrijiri de lungă durată, Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate

Ministerul Sănătății
Data limită de aplicare - 14.12.2021, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la elaborarea politicilor în domeniul managementului serviciilor de geriatrie și îngrijiri de lungă durată.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. elaborarea şi promovarea politicilor publice în domeniul managementului serviciilor de geriatrie și îngrijiri de lungă durată;
 2. elaborarea, promovarea şi monitorizarea implementării actelor legislative/normative în domeniul în geriatrie și îngrijiri de lungă durată;
 3. elaborarea normelor de organizare, funcţionare şi de reglementare a activităţii prestatorilor serviciilor de geriatrie și îngrijiri de lungă durată;
 4. participarea la elaborarea, promovarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor intersectoriale conform domeniului de competenţă;

examinarea şi elaborarea notelor de răspuns la petiţii, întrebări şi interpelări în domeniile de competenţă ale serviciului.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe speciale:

Studii: superioare de rezidențait în domeniul medicinii.

Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 9440 Lei

Bibliografia concursului

Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995;

Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului nr.263 din 27.10.2005;

Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1558 din 27.02.1998;

Legea nr.190/2003 cu privire la veterani

Hotărîrea Guvernului nr. 148/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătății;

Hotărărea Guvernului nr.1387 din 10.12.2007 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală;

Hotărărea Guvernului nr.1147/2017 cu privire la completarea Programului pentru integrarea problemelor îmbătrînirii în politici ;

Hotărărea Guvernului nr.886/2007 cu privire la aprobarea Politicii Naţionale de Sănătate;

Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;

Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 469/2007 „Cu privire la crearea Național de Geriatrie și Gerontologie”;

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 502/2008 „Cu privire la organizarea asistenței medicale geriatrice în Republica Moldova”;