Consultant principal, Serviciul tehnologiei informației și comunicații (eSănătate) , Serviciul tehnologiei informației și comunicații (eSănătate)

Ministerul Sănătății
Data limită de aplicare - 10.05.2023, 16:30
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la elaborarea şi avizarea cadrului normativ.

Salariul de funcție

De la 11427 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea și avizarea cadrului normativ;
 2. Monitorizarea implementării proiectelor TI;
 3. Elaborarea, documentarea şi menţinerea arhitecturii infrastructurii informaţionale şi tehnologice;
 4. Asigurarea securității informaţiei şi a infrastructurii informaţionale şi tehnologice și deservirea tehnica și asigurarea păstrării echipamentului tehnic;
 5. Acordarea asistenţei utilizatorilor în domeniul utilizării aplicațiilor soft;
 6. Participarea la monitorizarea și dezvoltarea Sistemelor Informaționale Automatizate”E-Sănătate”.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

 • superioare de licenţă în domeniul tehnologiei informaţiei.
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

 

Experienţă profesională: experienţa profesională în domeniu va constitui un avantaj.

Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivelul Bl.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 2. Hotărîrea Guvernului nr. 148/2021 cu privire la organizarea şi  funcţionarea Ministerului Sănătăţii;
 3. Hotărîrea Guvernului nr. 710/2011 cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e- Transformare);
 4. Hotărîrea Guvernului nr. 733/2006 cu privire la Concepţia guvernării electronice;
 5. Hotărîrea Guvernului nr. 499/2012 cu privire la subdiviziunea                        e- Transformare din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale.
 6. Hotărîrea Guvernului nr. 201/2017 privind aprobarea cerinţelor         minime de securitate cibernetică;
 7. Hotărîrea Guvernului nr. 188/2012 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet;