Consultant principal, Serviciul urgențe medicale, Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate , Serviciul urgențe medicale, Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate

Ministerul Sănătății
Data limită de aplicare - 08.11.2022, 09:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcției: coordonarea elaborării, promovării şi monitorizării implementării politicilor în domeniul asistenţei medicale de urgență prespitalicească.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea documentelor de politici în domeniul asistenţei medicale de urgență la etapa spitalicească;
 2. Elaborarea cadrului normativ de implementare a documentelor de politici în domeniul asistenţei medicale de urgență la etapa spitalicească;
 3. Monitorizarea și evaluarea implementării documentelor de politici domeniul asistenţei medicale de urgență la etapa spitalicească și elaborarea propunerilor de ajustarea a cadrului normativ de implementare a politicilor;
 4. Elaborarea informațiilor analitice și rapoartelor în domeniul asistenţei medicale de urgență la etapa spitalicească;
 5. Examinarea şi avizarea proiectelor de acte normative ale altor ministere conform domeniului de competență;
 6. Examinarea şi elaborarea notelor de răspuns la petiţii, întrebări şi interpelări în domeniile de competenţă.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe speciale:

Studii:

 • superioare de medic specialist

Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 10310 Lei

Bibliografia concursului

 

 1. 1. Constituția RM-Dreptul la ocrotirea sănătăţii. Minimul asigurării medicale oferit de stat este gratuit ;
 2. 2. Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995;
 3. 3. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585/1998;
 4. 4.Legea nr. l58/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; Legea nr. 25-XVI/2008 privind codul de conduită al funcţionarului public;
 5. 5. Legea nr. 174/2014 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112;
 6. 6.Hotărîrea Guvernului nr. 1387/2007 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
 7. 7.Hotărîrea Guvernului nr. 886/2007 cu privire la aprobarea Politicii Naţionale de Sănătate;
 8. 8.Hotărîrea Guvernului nr. 663/2010 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind condiţiile de igienă pentru instituţiile medico-sanitare;
 9. 9.Hotărîrea Guvernului nr.1207/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat format de Sistemul informațional automatizat al Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112;
 10. 10.Hotărîrea Guvernului nr. 647/2018 privind aprobarea Regulamentului de interacțiune între Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și serviciile specializate de urgență.

Ordine ale Ministerului Sănătății

 1. 1. Ordin comun al MS și CNAM nr. 596/404A din 21.07.2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală ;
 2. 2.Ordinul nr. 424/2017 cu privire la aprobarea Standardului de organizare, funcționare și practică în cadrul UPU.
 3. 3.Ordinul nr. 430/2019 cu privire la Serviciul AMUP din RM;
 4. 4.Ordinul MS Cu privire la aprobarea Nomenclatorului Instituției Medico-Sanitare Publice de asistență medicală urgentă ;
 5. 5.Ordin MS nr. 1086 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale prestatorilor de servicii de sănătate ;

Protocoalele Clinice Naționale

 1. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (nr. 3 asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la toate vârstele);
 2. Rezoluția Asambleei Generale a Organizației Mondiale a Sănătății (Rezoluția WHA56.24 (2003) privind punerea în aplicare a recomandărilor Raportului mondial privind violența și sănătatea ;
 3. WHA57.10 (2004) privind securitatea și sănătatea rutieră (aprobată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în rezoluția sa 72/271 (2018) privind îmbunătățirea siguranță rutieră globală);
 4. WHA60.22 (2007) privind sistemele de sănătate: sisteme de îngrijire de urgență;
 5. WHA64.10 (2011) privind consolidarea capacităților naționale de sănătate și a rezistenței sistemelor de sănătate ;
 6. WHA68.15 (2015) privind consolidarea îngrijirilor chirurgicale de urgență și esențiale și a anesteziei ca o componentă a acoperirii medicale universale ;
 7. WHA69.1 (2016) privind consolidarea funcțiilor de sănătate publică de bază în sprijinul acoperirii universale de sănătate).