consultant principal , Secția financiar - administrativă

Ministerul Culturii
Data limită de aplicare - 17.07.2023, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Coordonarea activității instituțiilor subordonate în domeniul investițiilor capitale, planifică și gestionează mijloacele publice alocate pentru proiectele de investiții capitale, elaborează și avizează proiecte de acte normative privind alocarea mijloacelor financiare

 

Salariul de funcție

De la 10130 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Elaborarea documentelor de politici în domeniile culturii, patrimoniului cultural național și turismului, a proiectelor de acte legislative şi normative;

2. Determinarea priorităților în domeniul investițiilor capitale, care servesc drept bază pentru stabilirea limitelor de cheltuieli pentru investiții capitale în contextul elaborării Cadrului bugetar pe termen mediu;

3. Coordonarea și asigurarea aranjamentelor organizaționale și instituționale necesare în procesul de pregătire și analiză a fezabilității proiectelor, precum și în procesul implementării și monitorizării acestora, asigurarea suportului metodologic instituțiilor subordonate în procesul pregătirii și implementării proiectelor de investiții capitale;

4. Examinarea și elaborarea documentației necesare pentru actualizarea portofoliului proiectelor de investiții capitale și reparații capitale;

5. Acordarea asistenței de specialitate personalului administrativ din instituțiile subordonate privind realizarea sarcinilor conform prevederilor CP A.05.01:2015, Regulamentul privind funcțiile beneficiarului în construcții.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

 

Studii: Superioare în domeniul financiar-economic, construcție.

 

Experiență profesională: 2 ani de experiență în domeniu financiar-economic, construcție.

Cunoștințe:

 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);
 • abilități de utilizare a computerului.

Abilități: planificare, coordonare, instruire și respectiv  lucrul în echipă.

Atitudini/comportamente: respect, obiectivitate, responsabilitate, disciplină.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Legea privind funcția publică şi statutul funcționarului public nr. 158/2008;
 2. Legea privind administrarea şi dezetatizarea proprietății publice  nr. 121/2007;

3. Legea privind terenurile de proprietate publică şi delimitarea lor nr. 91/2007;

4. Legea cadastrului bunurilor imobiliare nr. 1543/1998;

5. Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică nr. 488/1999;

6. Legea contabilității nr. 113/2007;

7. Legea cu privire la parteneriatul public-privat nr. 179/2008; HG nr. 476/2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile standard şi condițiile generale de selectare a partenerului privat;

8. Legea cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii nr. 121/2018;

9. Hotărârea Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice nr. 684/2022;

10. Ordinul Ministerului Finanțelor privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la managementul proiectelor de investiții capitale, nr. 185 publicat în Monitorul Oficial din 31.12.2015 Nr. 361-369 art. 2695.