Consultant principal , Secția relații externe a Direcției relații externe și protocol

Aparatul Președintelui Republicii Moldova
Data limită de aplicare - 05.04.2024, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Acordarea asistenței necesare Președintelui Republicii Moldova în realizarea atribuțiilor în domeniul politicii externe.

Salariul de funcție

De la 17630 Lei (brut) Conform Legii nr.270/2018 salariul lunar este constituit din: salariul de bază conform treptei I de salarizare-11660 lei; spor cu caracter specific-40% din suma anuală a salariului de bază; spor lunar în valoare fixă)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Acordarea suportului informativ-analitic în cadrul întrevederilor/vizitelor în străinătate ale Preşedintelui Republicii Moldova, precum și în cadrul vizitelor înalţilor demnitari străini în Republica Moldova;

2. Comunicarea şi conlucrarea cu instituțiile și organizațiile naționale și internaționale, precum și cu alte subdiviziuni cu atribuții în domeniul politicii externe din țară și de peste hotare;

3. Elaborarea de studii, analize, comunicate, mesaje și alte documente și materiale necesare desfăşurării şi susţinerii activităţii Președintelui Republicii Moldova în domeniul politicii externe;

4. Realizarea activităților necesare inițierii negocierilor și încheierii tratatelor internaționale.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a), b) și f) din Legea nr.158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- cel puțin 1,5 ani de experiență profesională în domeniile relevante sarcinilor funcției;

- studii superioare de licență în domeniul relațiilor internaționale, dreptului internațional, științelor politice și administrative;

- cunoștinte aprofundate în relațiile Republicii Moldova cu țări europene și state membre ale Uniunii Europene, Ucraina și țări din spațiul CSI, relații trans-atlantice, sau conflictul transnistrean (constituie un avantaj);

- cunoașterea unei limbi de circulație internațională (confirmată prin certificat nivel C1/C2). Limba engleză constituie un avantaj;

- abilități de utilizare a calculatorului: Word, Excel, Internet, PowerPoint, poșta electronică.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA

CONVENȚIA de la Viena cu privire la dreptul tratatelor din 23 mai 1969 

LEGEA nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

LEGEA nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

LEGEA nr.100/2017 cu privire la actele normative

LEGEA nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional

LEGEA nr.148/2023 privind accesul la informaţiile de interes public

LEGEA nr.595/1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova

DECRETUL nr.1090/2019 privind aprobarea Regulamentului Aparatului Preşedintelui

Republicii Moldova