Consultant principal/consultantă principală , Secția politici de planificare strategică a activității agențiilor teritoriale de asistență socială, Direcția politici de management și coordonare a activității agențiilor teritoriale de asistență socială

Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Data limită de aplicare - 27.05.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Coordonarea și supervizarea procesul de elaborare și avizare a cadrului normativ privind organizarea activităților agențiilor teritoriale de asistență socială, implementarea acestui cadru normativ în domeniul managementului și coordonării acestor agenții, precum și promovarea politicilor referitoare la dezvoltarea profesională a agențiilor. Asigurarea legislației naționale în armonie cu cea a Uniunii Europene și cooperarea cu organizații naționale și internaționale, mediul academic și societatea civilă în procesul de elaborare și implementare a politicilor de management a acestor agenții.

Salariul de funcție

De la 15990 Lei (brut) valoarea fixă 1300 lei

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea procedurilor de comunicare pentru agențiile teritoriale de asistență socială cu partenerii, mediul academic, comunitatea;
 2. Elaborarea documentelor de politici publice și a actelor normative în domeniul asistenței și protecției sociale;
 3. Oferirea suportului metodologic agențiilor teritoriale de asistență socială în elaborarea strategiei de comunicare la nivel local;
 4. Colaborarea cu agențiile teritoriale de asistență socială în realizarea activităților de consultare și mobilizare locală; 
 5. Monitorizarea și evaluarea modalităților de comunicare aplicate de agențiile teritoriale de asistență socială în vederea asigurării unei comunicări eficiente și transparente;
 6. Asigurarea parteneriatului durabil cu autoritățile publice locale în scopul susținerii activității agențiilor teritoriale de asistență socială.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

 • Studii superioare, de licenţă sau echivalente în drept, asistență socială, științe sociale.
 • Experienţă profesională: 1,5 ani de experienţă profesională în domeniu, preferabil experienţă în serviciul public.

          Cunoștințe:

Cunoașterea legislației naționale;

Cunoașterea cel puțin a unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);

Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Legea nr. 82 /2017 integrității;

Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

Legea asistenţei sociale nr. 547/2003;

Hotărîrea Guvernului nr. 149/2021 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale;

Hotărîrea Guvernului nr. 957/2023 cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea agențiilor teritoriale de asistență socială;

Conceptul Reformei sistemului de asistență socială RESTART: pentru acces echitabil la servicii sociale de calitate https://social.gov.md/wp-content/uploads/2023/05/Reforma-sistemului-de-asistenta-sociala_FINAL-1.pdf