Consultant superior J2 Direcția cercetare militară Marele Stat Major al Armatei Naționale, Marele Stat Major al Armatei Naționale

Ministerul Apărării
Data limită de aplicare - 25.02.2022, 11:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Realizează sarcini de complexitate majoră în domeniul elaborării politicilor, monitorizării şi evaluării privind implementarea acestora în domeniu de activitate;

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Întocmirea estimărilor săptămânale pentru informarea comandantului Armatei Naționale referitor la situația militară regională;
 2. Monitorizarea și analizarea informațiilor de situație locală a zonelor de responsabilitate a unităților militare;
 3. Elaborarea, în baza informațiilor de situație, recomandări privind gestionarea/supravegherea situației în dependență de caracterul ei;
 4. Analiza posibilităților forțelor și mijloacelor de cercetare și înaintarea propunerilor la folosirea forțelor;
 5. Întocmirea/actualizarea informațiilor de situație locală a zonelor de responsabilitate a unităților militare ale Armatei Naționale;
 6. Prezentarea situației și analiza posibilităților forțelor și mijloacelor de cercetare proprii, a celor subordonate și atașate.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

            Studii:

 • studii superioare în domeniul artei militare sau similare acestora.

Experienţă profesională:

 • 4 ani de experiență profesională conform domeniului de activitate.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea cadrului legislativ în domeniu;
 • cunoştinţe avansate de operare a  MS Office, Web Browser, aplicații prezentare și baze de date;
 • limba engleză (nivel B1), cunoașterea adițională a unei limbi de circulaţie - internaţională  va constitui un avantaj.

 

Abilităţi:

Abilităţi de inteligenţă, atenţie concentrată şi distributivă, spirit organizatoric, capacitate de a evalua şi lua decizii, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionarea problemelor, aplanarea conflictelor, claritate în exprimare.

Atitudini/comportamente:

Gândire analitică şi sintetică; aptitudini de planificare şi organizare a activităţilor, respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

            Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea integrității nr.82/2017;
 • Legea nr.82/2017 integrității;
 • Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1001/2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative.

Acte normative în domeniul administraţiei publice:

 • Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern;
 • Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr.98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
 • Legea nr.245/2008 cu privire la secretul de stat;
 • Legea nr.345/2003 cu privire la apărarea naţională;
 • Legea nr.112/2008 pentru aprobarea Concepţiei securităţii naţionale a Republicii Moldova;
 • Hotărîrea Parlamentului nr.153/2011 pentru aprobarea Strategiei securităţii naționale a Republicii Moldova;
 • Hotărârea Guvernului nr. 595 din 26 iulie 2017 „Pentru aprobarea Structurii-tip a Regulamentului privind organizarea şi funcționarea ministerului”;
 • Hotărîrea Guvernului nr.692/2017 cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Apărării.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Hotărârea Parlamentului nr.134/2018 pentru aprobarea Strategiei naționale de apărare și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de apărare pentru anii 2018-2022;
 • Hotărârea Guvernului nr.961/2018 cu privire la aprobarea Strategiei militare și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia pentru anii 2018-2022;
 • Hotărârea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice;
 • Hotărârea Guvernului nr.1181/2010 privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei.