Consultant superior, Direcția tineret

Ministerul Educației și Cercetării
Data limită de aplicare - 15.07.2022, 15:30
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Elaborarea, promovarea și coordonarea implementării politicii de stat în domeniul tineretului.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

l. Realizarea procesului de elaborare a cadrului normativ și metodologic privind funcționarea și dezvoltarea centrelor de tineret.

2. Participarea la elaborarea și avizarea proiectelor de acte normative și de politici in domeniul tineretului sau conexe acestui domeniu.

3. Formarea unui sistem de acreditare a prestatorilor și a serviciilor prestate tinerilor (elaborare, consultare, înaintare spre aprobare a proiectelor de standarde de calitate pentru serviciile de tineret) precum și asigurarea procesului de monitorizare și evaluare a aplicării standardelor.

4. Acordarea asistenței informaționale și de consultanță specialiștilor de tineret in procesul realizării programelor și activităților de tineret la nivel local și național.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare și/sau masterat în domeniul administrației publice, drept, științe ale educației.
Experiență profesională: 1 an de experiență profesională în domeniu.
Cunoștințe:
- cunoașterea legislației în domeniu;

- cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);

- abilități de utilizare a computerului: Word, Excel, PowerPoint, Internet.                 .

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare:

  Acord privind prelucrearea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice (https://mecc.gov.md/ro/content/functii-vacante).

  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, documentele originale se prezintă la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 8640 Lei

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public

Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003

Legea  nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul  funcționarului public

Legea nr. 25 /2008 privind Codul de conduită al funcționarului public

Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate

Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale

Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal

Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative

Legea nr. 982/2000 cu privire la accesul la informație

Hotărârea Guvernului nr. 386/2020 Cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2021

 

Acte normative în domeniul de specialitate

Legea nr. 215/2016 cu privire la tineret

Legea nr.86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale

Legea voluntariatului nr. 121/2010

Hotărârea Guvernului nr. 1213/2010 privind aprobarea unor măsuri de susţinere a activităţilor pentru tineret

Hotărârea Guvernului nr. 158/2012 cu privire la implementarea Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010