Controlor de stat Direcția Tehnologia Informației și Securitate, Direcția Tehnologia Informației și Securitate

Consiliul Concurenței
Data limită de aplicare - 02.02.2023, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

De a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale Consiliului Concurenței prin promovarea și implementarea unui management eficient de asigurare a securității cibernetice, protejarea resurselor informaționale interne și asigurarea securității în cadrul Consiliului Concurenței.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Implementarea acțiunilor de asigurare a securității cibernetice în spațiul informatic integrat al Consiliului Concurenței;
 2. Proiectarea, administrarea, exploatarea şi deservirea rețelelor informaționale de comunicații.
 3. Administrarea și menținerea cu suport tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat”;
 4. Participarea la control și la inspecții privind respectarea rigorilor legislative în domeniul concurenței, ajutorului de stat și publicității, prelevarea și prelucrarea probelor păstrate în format electronic, obținute în cadrul inspecțiilor și controalelor;
 5. Asigurarea securității Consiliului Concurenței.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii – Superioare de licență sau echivalente în domeniul IT sau securitate a rețelelor informaționale.

Experienţă –  cel puțin 0-1 ani de experienţă profesională în domeniul IT sau securitate a rețelelor informaționale.

Cunoştinţe – legislația privind securitatea IT, legislaţia privind serviciul public, cunoaşterea limbilor de stat şi rusă, cunoștințe aprofundate în mai multe arii de expertiză, cunoaşterea computatorului.

Abilităţi – Comunicare eficientă, lucru în echipă, analiză și sinteză a datelor complexe, a fenomenelor și a proceselor, expunere orală și scrisă în mod citeț și coerent, capacitatea de elaborare și examinare a documentelor, soluționarea a problemelor de complexitate înaltă în domeniul de competență, negociere, utilizarea mijloacelor tehnice de securitate a rețelelor, de operare la calculator, inclusiv de accesare a bazelor de date și prelucrarea informațiilor extrase.

Atitudini  –  spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  1. Formularul de participare completat;
  2. Copia buletinului de identitate;
  3. Copiile diplomelor de studii complete (+ anexele) şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
  4. Documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
  5. Cazier judiciar sau declarația pe propria răspundere;
  6. Forma medicală sau declarația pe propria răspundere;
  7. Copia livretului militar.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

Legea 270/2018

Bibliografia concursului

 1. Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012, 
 2. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,
 3. Legea nr. 1069 din 22.06.2000 cu privire la informatică,
 4. Hotărârea Guvernului nr. 128 din 20.02.2014 privind platforma tehnologică guvernamentală comună (Mcloud),
 5. Hotărârea Guvernului nr. 811 din 29.11.2015 cu privire la Programul Național de Securitate Cibernetică a RM pentru anii 2016-2020,
 6. Ordinului ministrului Tehnologiei informației și telecomunicațiilor nr. 106 din 20.12.2010 cu privire la aprobarea reglementărilor tehnice (asigurarea securității informațiilor bazelor de date în procesul de prestare a serviciilor publice electronice și asigurarea securității informației infrastructurii informaționale pentru autoritățile administrației publice,
 7. Standardele internaționale ISO/IEC 27001 și ISO/IEC 27002.