Director adjunct , Inspectoratul de Stat al Muncii

Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Data limită de aplicare - 06.03.2023, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la realizarea misiunii şi a obiectivelor Inspectoratului de Stat al Muncii.

Salariul de funcție

De la 18950 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Asigurarea suportului necesar conducătorului pentru realizarea scopului, sarcinilor și obiectivelor strategice de activitate a Inspectoratului de Stat al Muncii, și urmărirea realizării acestora;
 2. Organizarea sistemului de management financiar și control de integritate îm Inspectoratul de Stat al Muncii;
 3. Organizarea, coordonarea și analiza activităților Direcției duport controale în domeniul combaterii muncii nedeclarate, securității și sănătății în muncă și a relațiilor de munc, Durecției consultanță și asistență informațională, Secției analiza riscurilor, planificarea controalelor și raportare și a inspecțiilor teritoariale de muncă;
 4. Organizarea și coordonarea elaborării metodologiilor de aplicare unitară a legislației specifice domeniului de activitate și supunerea spre aprobare Directorului Inspectoratului de Stat al Muncii;
 5. Organizarea, coordonarea și implementarea planului anual de instruire, pregătire și perfecționare profesională a personalului Inspectoratului de Stat al Muncii, în funcție de necesități identificate;
 6. Coordonarea întocmirii rapoartelor de activitate a Inspectoratului de Stat al Muncii;
 7. Organizarea și desfășurarea ședințelor consiliului de soluționare a disputelor.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul administrației publice, economiei sau dreptului.

Experienţă profesională:  4 ani de experienţă profesională în domeniu.

Cunoștințe:

- Cunoașterea legislației naționale și internaționale în domeniul muncii, securității și sănătății în muncă și migrației de muncă;

- Cunoștințe și competențe manageriale de planificare strategică și funcțională a activității autorității publice, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale;

 - Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivelul B2).

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Conceptul de dezvoltare instituțională

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova;

Convențiile OIM ratificate de Republica Moldova nr.29, nr.81, nr.105, nr.129, nr.132, nr.155, nr.184, nr.187;

Codul muncii nr. 154/2003;

Codul administrativ nr. 116/2018;

Codul contravențional nr. 218/2008;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;  

Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;

Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii;

Legea nr. 186/2008 securității și sănătății în muncă;

Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;

Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Legea salarizării nr. 847/2002;

Hotărârea Guvernului nr.149/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale;

Hotărârea Guvernului nr. 788/2013 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat al Muncii;

Hotărârea Guvernului nr. 95/2009 (Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale);

Hotărârea Guvernului nr. 1361/2005 (Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă).