Inspector principal, Secția controlul siguranței alimentelor, Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor Căușeni (cu raza de acoperire și a raionului Ștefan Vodă), cu sediul or. Căușeni, str. A. Mateevici, 31

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Data limită de aplicare - 22.08.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la realizarea sarcinilor trasate de Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor, realizarea obiectivelor propuse prin promovarea și implementarea politicii statului în domeniul de reglementare și control pentru siguranța și calitatea produselor alimentare.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. 1. Inspectarea, supravegherea și monitorizarea operatorilor economici din raza de acoperire din punct de vedere al siguranței și calității produselor alimentare, materialelor care vin în contact cu produsele alimentare și protecției consumatorilor, realizarea Planului privind controlul oficial/inopinat și în caz de necesitate constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Codul Contravențional;
 2. 2. Monitorizarea operatorilor din sectorul alimentar privind cerințele de siguranță alimentară și bunele practici, inclusiv analiza riscurilor și punctelor critice de control (HACCP), bunele practici în agricultură (GAP), bunele practici de fabricație (GMP) și bunele practici de igienă (GHP) pentru a asigura respectarea normelor legale, inclusiv a celor cu privire la modernizarea unităților din sectorul alimentar;
 3. 3. Asigurarea organizării instruirilor, meselor rotunde cu administrația publică locală, operatorii din businessul alimentar și reprezentanții instituțiilor preșcolare și școlare, etc.;
 4. 4. Perfectarea și eliberarea actelor permisive în conformitate cu legislația în vigoare pe domeniul comerț, alimentație publică și protecția consumatorilor;
 5. 5. Organizarea acțiunilor privind profilaxia și combaterea toxicoinfecțiilor alimentare, BDA și intoxicațiilor;
 6. 6. Supravegherea și monitorizarea unităților de comerț și alimentație publică, distribuția produselor alimentare gata pentru consum.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerinţe specifice: Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul comerțului și siguranței alimentelor.

Experienţă profesională: 2 ani de experiență în domeniul de profil, preferabil experienţă în serviciul public.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, abilităţi de utilizare a computerului, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare a situaţiilor de conflict, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: integritate profesională, respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională si autoperfecționare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatului la funcția publică vacantă,

  Formularul de participare la concurs, Declarația pe propria răspundere cît și Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatului la funcția publică vacantă, le accesați de pe pagina oficială web ANSA: www.ansa.gov.md/Funcții vacante/Modulul: Funcții publice vacante.

  Certificat de recunoaștere și echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației Culturii și Cercetării al R. Moldova, dupăî caz.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7310 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr 25/2008 cu privire la codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi intereselor personale.
 • Legea integrității nr. 82/2017.

    ·     Acte normative în domeniul de specialitate :

Legea privind produsele alimentare nr. 306/2018;

Legea nr. 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor;

Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;

Legea nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare;

Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară

Legea nr. 105/2003 cu privire la protecția consumatorului;

HG nr. 435/2010 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală;

HG nr. 520/2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanții din produse alimentare;

HG nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare;

Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;

Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior;

HG nr. 1209/2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică;

HG nr. 931/2011 cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul;

HG nr. 65/2001 cu privire la aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a unor tipuri de mărfuri alimentare și nealimentare;

HG nr. 955/2004 despre aprobarea Regulamentului-tip de funcționare a pieților;

HG nr. 1211/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituțiile de educație timpurie;

 • Codul Contravențional al Republicii Moldova;
 • Codul Administrativ al Republicii Moldova.