Inspector principal, Secția supravegherea sanitar – veterinară, Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor Anenii Noi, cu sediul Anenii Noi, str. Zagoridnaia,33

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Data limită de aplicare - 12.07.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la realizarea sarcinilor trasate de ANSA și răspunde de aplicarea legislației sanitar – veterinare în domeniul apărării sănătății animalelor și a sănătății publice veterinare, protecției și bunăstării animalelor și protecției mediului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

a. Controlul în teritoriul supravegheat asupra aplicării și respectării prevederilor normelor sanitar-veterinare;

b. Controlul privind respectarea cerințelor sanitar-veterinare în procesul, exportului, importului și mișcărilor animalelor, medicamentelor de uz veterinar precum și al furajelor în perimetrul zonei supravegheate;

c. Planificarea activităților și întreprinderea acțiunilor de intervenție pentru combaterea epizootiilor în rândul animalelor și coordonarea activității grupurilor de lucru pentru fiecare situație de criză;

d. Inspectarea farmaciilor veterinare și colectarea datelor privind circulația și modul de utilizare a medicamentelor de uz veterinar la fermele de animale;

e. Întocmirea și transmiterea la Agenție și I.P. Centrul Republican de Diagnostic Veterinar în termenul stabilit a datelor necesare privind evaluarea situației epidemiologice în teritoriu;

e. Implementarea Programului Național de supraveghere a materialelor furajere.

f. Acordarea asistenței metodologice și informaționale persoanelor juridice și fizice din teritoriul deservit.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerinţe specifice: Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicinii veterinare.( Act de studii echivalate la Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova, după caz), preferabil deținerea permisului de conducere.

Experiență profesională: 2 ani experiență profesională în domeniul medicii  veterinare, preferabil experiență  în serviciul public.

Abilități: Capacitatea de a răspunde solicitărilor funcției, abilități de lucru cu informația, organizare, capacitate de analiză, sinteză și planificare, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, abilități de aplanare a conflictelor, comunicare eficientă, abilitatea de a percepe situațiile în mod realist.

Atitudini/comportamente: Integritate profesională, abilități de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare, calități şi aptitudini manageriale, capacitatea de a răspunde solicitărilor funcţiei,  abilități de lucru cu informația, organizare, capacitate de  analiză, sinteză şi planificare, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, abilităţi de aplanare a conflictelor, negociere, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou.

Alte cerințe specifice: Cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice,  legislației în domeniu, abilități de utilizare a calculatorului: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante.

  Acr de studii echivalate la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, după caz

  .Formularul de participare la concurs, Declarația pe propria răspundere, cît și  Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante le accesați de pe pagina oficială web ANSA: ansa.gov.md, Funcții vacante, Modulul: Funcții publice vacante.

  Dosarele incomplete sau trimise după data limită de depunere a dosarelor nu vor fi examinate.

  .

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Legea nr.25/2008 cu privire la Codul de conduită a funcționarului public.

Legea nr.133/2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale.

Legea integrității nr. 82/2017.

  Acte normative în domeniul de specialitate

Lege nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară;

Legea nr.231/2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor;

Legea privind selecția și reproducția în zootehnie nr.371/1995;

Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;

Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;

Legea nr.50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor;

Legea apiculturii nr.70/2006;

Legea nr. 119/2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar;

Hotărârea Guvernului nr. 464/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ținerea Registrului de stat al controalelor;

Hotărârea Guvernului nr. 600/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1007/2008 “Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare”;

Hotărârea Guvernului nr.507/2012 pentru aprobarea unor norme privind identificarea și trasabilitatea animalelor, şi alte acte normative privind supravegherea identificării și trasabilitatea animalelor;

Hotărârea Guvernului nr. 93/2012 cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de fabricație a medicamentelor de uz veterinar;

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1530/2007 „Cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea criteriilor pentru programele de eradicare şi control al unor boli la animale”.

Hotărârea Guvernului nr.667/2010 cu privire la pășunat și cosit;

Hotărârea Guvernului nr.793/2012 privind aprobarea Normei sanitar – veterinare privind protecția şi bunăstarea animalelor în timpul transportului;

Hotărârea Guvernului nr. 398/2012 pentru aprobarea unor Norme sanitar – veterinare privind controlul şi reducerea prevalenței salmonelelor în efectivele de animale:

Hotărârea Guvernului nr. 264/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea zoonozelor și a agenților zoonimici;

Hotărârea Guvernului nr. 1007/2008 cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare;

Codul Contravențional al Republicii Moldova;

Codul Administrativ al Republicii Moldova.