inspector superior al Direcţiei sisteme informaţionale şi analitică în cadrul Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale

Centrul Național Anticorupție
Data limită de aplicare - 02.03.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

 efectuarea schimbului de date cu instituțiile și organele internaționale și realizarea ținerii evidenței unice cu privire la bunurile infracționale.

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1) Accesarea bazelor de date naţionale în vederea acumulării informaţiei şi întocmirea notelor analitice conform solicitărilor primite;
2) Efectuarea schimbului de informaţii cu autorităţile competente străine;
3) Asigurarea protecţiei şi securităţii informaţiilor accesate în scopul recuperării bunurilor infracţionale;
4) Participarea la întocmirea dărilor de seama, notelor informative şi analitice privind rezultatele activităţii Direcției;
5) Ţinerea evidenţei unice cu privire la bunurile infracţionale indisponibilizate;
6) Participarea la întocmirea regulamentelor interne de efectuare a analizei operaţionale;
7) Participarea la desfăşurarea acţiunilor speciale în sediile clădirilor Centrului sau adiacentului acestora (acţiuni antitero, în cazul situațiilor excepționale, etc.), precum şi la măsurile sau acţiunile de urmărire penală pe cauzele penale din competenţa instituţiei în cadrul unor operaţiuni complexe, în cazul imposibilităţii acoperirii numerice cu ofiţerii de investigaţii sau ofiţerii de urmărire penală a măsurilor şi acţiunilor ce se impun.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- vîrsta de pînă la 40 de ani, cu excepţia celei care, la data angajării, deţine grad special;
Studii: studii superioare juridice, economice sau TI .
Experienţă profesională: 3 ani în domeniul juridic, economic sau  în domeniul specific de activitate.
Cunoştinţe: 
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Cunoaşterea activităţii speciale de investigaţii;
- Cunoaşterea practicilor pozitive în domeniu;
- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;
- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet. 

Abilităţi: aptitudini de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  -  formularul de participare la concurs (vezi varianta electronică: www.cna.md/functii-vacante/formular_participare_concurs.pdf), completat şi semnat olograf; 
  - acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (vezi varianta electronică: https://cna.md/public/files/functii_vacante/acord_prelucrare_date.pdf), completat şi semnat olograf;
  - declaraţia pe proprie răspundere privind unele restricţii la angajare (vezi varianta electronică:  https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratia_restrictii_angajare.pdf), completat şi semnat olograf; 
  - certificatul medical (forma 086-U sau 086-E) poate fi înlocuit (vezi varianta electronică: : https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratie_stare_sanatate.pdf

  - cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţii pe proprie răspundere (vezi varianta electronică https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratie_antecedente_penale.pdf)
  -  copiile diplomelor de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  - 1 foto 3 x 4.
  - certificat(e) privind confirmarea stagiului de muncă începând cu 01.01.2019;
  * Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu originalele în vederea verificării veridicităţii lor.calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

   

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

*  Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994;

*  Cod Penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002;

*  Legea nr. 48 din 17.06.2016 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale;

*  Legea nr.1104 din 06.06.2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție;

*  Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrităţii;

*  Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

*  Legea nr.25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

*  Legea nr.325  din  23.12.2013 privind evaluarea integrității instituționale;

*  Hotărîrea Guvernului R.M. nr. 664  din  30.08.2013, cu privire la aprobarea Codului de conduită a colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie;

*  Hotărârea Guvernului nr. 684 din 11.07.2018 cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracţionale,

*  Hotărîrea Guvernului R.M. nr.134 din 22.02.2013, privind stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol;

*  Hotărârea Guvernului R.M. nr. nr. 707  din  09.09.2013, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind avertizorii de integritate;

*  Convenția ONU împotriva corupției (Legea nr.  158-XVI  din  06.07.2007 pentru ratificarea Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției);

*  Convenţia privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională din 08.11.1990

*  Analiza informațiilor – manual. Editura Ministerului Afacerilor Interne, Bucureşti, 2014.