Inspector superior, Secția controlul protecției plantelor, semințelor și a materialului săditor (domeniul material săditor), Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor Căușeni (cu raza de acoperire și a raionului Ștefan Vodă)

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Data limită de aplicare - 01.12.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Exercitarea controlului la producerea, certificarea și comercializarea materialului săditor de culturilor horticole. Monitorizarea informației privind sectoarele de producere a materialului săditor de culturi horticole din raza sa de competență teritorială.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Efectuarea controlului, certificării identității și a calității materialului săditor, participarea nemijlocită la înregistrarea, supravegherea și monitorizarea agenților economici producători și furnizori de material săditor la toate etapele producerii, prelucrării și comercializării;
 2.  Verificarea condițiilor de înregistrare a agentului economic pentru producere și/sau prelucrare, și/sau comercializare a materialului săditor prin întocmirea unui proces-verbal în care propune sau respinge înregistrarea agentului economic, de asemenea tot ei propun sistarea activității în cazul încălcării Legii despre semințe nr. 68 din 05.04.2013;
 3. .Elaborarea programelor anuale de multiplicare, pe specii, soiuri și categorii biologice în baza declarațiilor de multiplicare ale agenților economici înregistrați, asigurarea și exercitarea controalelor specifice (inspecții în câmp) în scopul menținerii calității materialului săditor la toate verigile de înmulțire, prin personal desemnat de autoritatea oficială națională (ordin anual ANSA privind inspecțiile sectoarelor de producere a materialului săditor);
 4. Certificarea finală a semințelor în baza declarațiilor de certificare ale agenților economici, respectiv și a eșantioanelor oficiale prelevate de inspectori, precum și a rezultatelor analizelor efectuate în condiții de laborator, prin metode și tehnici de lucru standardizare;

 5. .Monitorizarea agenților economici pe parcursul desfășurării activităților specifice pentru care sunt înregistrați, în scopul asigurării legalității acestora, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Codul Contravențional.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul agronomiei, fitotehniei, seminologiei, preferabil deținerea permisului de conducere.

Experienţă profesională: minimum 1 an experienţă profesională în domeniul de profil, preferabil experiența în serviciul public.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, abilităţi de utilizare a computerului, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare a situaţiilor de conflict, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională si autoperfecţionare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante, indicat pe pagina oficială ANSA: www.ansa.gov.md: rubrica: funcții vacante.

  Nota: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin posta sau e-mail (cu condiţia ca candidaţii vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7570 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Legea nr.25/2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public.
 • Legea nr.133/2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale.
 • Legea integrității nr. 82/2017.

      ·     Acte normative în domeniul de specialitate

 • Hotărârea Guvernului  RM nr. 600/2018 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
 • Legea nr. 68/2013 despre semințe;
 • Legea nr. 39/2008 privind protecția soiurilor de plante;
 • Legea nr. 57/2006 viei și vinului;
 • Legea nr. 658/1999 privind culturile nucifere;
 • Legea nr. 728/1996 cu privire la pomicultură;
 • HG nr. 415/2013 privind producerea, controlul, certificarea și comercializarea materialului de înmulțire și săditor pomicol;
 • HG nr. 598/2012 privind calitatea și plasarea pe piață a materialului de înmulțire pentru plantele ornamentale;
 • HG nr. 418/2009 privind producerea, controlul, certificarea și comercializarea materialului de înmulțire și săditor viticol;
 • Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 • HG nr. 464/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ținerea Registrului de Stat al controalelor;
 • Codul Contravențional al R. Moldova;
 • Codul Administrativ al R. Moldova.