Inspector superior, Secţia controlul protecției plantelor, semințelor și a materialului săditor, Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor UTA Găgăuzia (cu raza de acoperire a unităților administrative teritoriale: Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești)

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Data limită de aplicare - 30.09.2022, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea realizării controlului fitosanitar în vederea neadmiterii diseminării pe teritoriul republicii a organismelor nocive, asigurarea stării fitosanitare conforme a teritoriului raionului, precum și respectarea cerințelor țării de import întru neadmiterea returnării încărcăturilor exportate. 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Inspectarea, efectuarea controlului și monitorizării organismelor de carantină în conformitate cu planul anual de monitorizare elaborat de Direcția protecția plantelor;
 2. Planificarea graficului controalelor de stat, efectuarea măsurilor privind evaluarea, documentarea și comunicarea riscului fitosanitar asociat cu domeniul de carantină fitosanitar;
 3. Certificarea producției vegetale, produselor, obiectelor și bunurilor conexe supuse carantinei fitosanitare cu arhivarea actelor permisive eliberate;
 4. Elaborarea rapoartelor și informațiilor anuale privind efectuarea măsurilor fitosanitare la exportul producției supuse carantinei fitosanitare;
 5. Acordarea asistenței metodologice și informaționale persoanele juridice și fizice din teritoriul deservit Organizarea seminarelor cu operatorii agricoli privind prevederile legale în domeniul protecției plantelor cu informarea lor despre obiectele carantină.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerinţe specifice: Studii superioare de licenţă sau echivalentă de specialitate, preferabil în domeniul protecţia plantelor, preferabil deținerea permisului de conducere.

Experienţă profesională:  1 an experienţă profesională în domeniu, preferabil experiență în serviciul public.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, abilităţi de utilizare a computerului, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare a situaţiilor de conflict, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: integritate profesională, respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională si autoperfecţionare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante.

  Formularul de participare la concurs, Declarația pe propria răspundere cît și Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante, accesate de  pe pagina oficială ANSA: www.ansa.gov.md: rubrica: funcții vacante, modulul: Funcții publice vacante.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6590 Lei

Bibliografia concursului

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcţionarului public.
 • Legea nr. 25/2008 cu privire la Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr.133/2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale.
 • Legea integrității nr. 82/2017.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr.228/2010 cu privire la protecţia plantelor şi carantina fitosanitară;
 • Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 • Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
 • HG nr. 600/2018 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
 • HG nr. 356/2012 privind aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23.09.2019 cu privire la protecția plantelor și la carantină fitosanitară;
 • HG nr. 572/2012 cu privire la aprobarea Normei de instruire a unei proceduri pentru notificarea interceptării unui transport sau a unui organism dăunător din alte țări și care prezintă un pericol fitosanitar imminent;
 • HG nr. 594/2011 cu privire la aprobarea Cerințelor special pentru întroducerea și circulația plantelor, produselor vegetale și altor obiecte pe teritoriul Republicii Moldova;
 • HG nr. 557/2011 cu privire la aprobarea Normei privind anchetele care trebuie efectuate în scopul recunoașterii zonelor protejate din R. Moldova și a Norme de circulație a anumitor plante, produse vegetale sau a unor obiecte printr-o zonă    protejată;
 • HG nr. 558/2011 privind măsurile de urgență din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea și răspândirea în R. Moldova a unor organisme dăunătoare;
 • H.G nr. 464/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ținerea Registrului de stat al controalelor.
 • Codul Contravențional al Republicii Moldova.
 • Codul Administrativ al Republicii Moldova.