Secretar al Consiliului orăşenesc

Primăria orașului Florești
Data limită de aplicare - 05.12.2022, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea activităţii organizatorice a Consiliului local şi Primăriei or. Floreşti

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Avizarea proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnarea deciziilor;

2. Asigurare efectuării lucrărilor de secretariat, pregătirea materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul local;

3. Asigurarea includerii actelor autorității administrației publice locale în Registrul de stat al actelor locale.

4. Asigurarea consultaţiilor publice a proiectelor de decizii ale Consiliului şi a dispoziţiilor Primarului.

5. Elaborarea şi prezentarea proiectelor de decizi privind domeniul de activitate, etc.

 

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Are experienţă de lucru în domeniul juridic/administraţie publică minim 3 ani

Are studii superioare în domeniul juridic/administraţie publică

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7700 Lei

Bibliografia concursului

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Codul administrativ al Republicii Moldova;
 3. Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 4. Legea Nr. 100 din 22-12-2017 cu privire la actele normative;
 5. Legea nr. 158 –XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

         funcţionarului public;

6.       HG nr.618 din 05-10-1993 pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de
secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate
şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova.