Secretar al consiliului raional

Aparatul preşedintelui raionul Florești
Data limită de aplicare - 04.02.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcției: 
Organizarea eficientă și asigurarea legalității activității consiliului raional.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1.  Organizarea activităţii Consiliului raional. Efectuarea lucrărilor de secretariat şi relaţii cu publicul, accesul la informaţie, legalitatea actelor normative emise de Consiliul raional.

 2. Asigurarea consultării publice a proiectelor de decizii cu caracter normativ ale Consiliului raional. Acordarea asistenţei metodice şi practice consilierilor raionali şi comisiilor de specialitate ale consiliului în organizarea activităţii lor. Eliberarea extraselor şi copiilor din orice act din arhiva Consiliului raional.

 3. Asigurarea remiterii autorităților și persoanelor intresate ale actelor emise de consiliu și președintele raionului, includerea acestora în Registrul de stat ale actelor locale. Organizarea controlului executării deciziilor adoptate de Consiliul raional și dispozițiilor emise de Președintele raionului.

 4. Coordonarea activității Serviciului Administrație Publice, Serviciului Arhivă, Serviciului de deservire a clădirilor administrative și subdiviziunilor Cinsiliului raional.

 5. Chestiunile legate de organizarea alegerilor parlamentare și locale, referendumurilor, problemelor cultelor, întocmirii documentelor pentru decorare, eliberării copiilor și extraselor din acte emise de Consiliul raional și președintele raionului.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. are studii superioare absolvite, licențiat al unei facultăți (secții) de drept sau de administrație publică și experiență de activitate în serviciul public de cel puțin 3 ani;
 11. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • Cunoașterea legislației în domeniu;
 • cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 • abilități profesionale: lucru cu informația, actele legislative și normative, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, comunicare, eficiență;
 • aptitudini personale: competență managerială, diplomație, seriozitate, responsabilitate, punctualitate, creativitate, spirit de inițiativă, capacitate de adaptare sporită, tendință spre dezvoltare profesională continuă, receptivitate la idei noi;
 • abilități aprofundate de utilizare a computerului, imprimantei, scaner-ului, fax-ului;
 • cunoștințe de operare la computer cu programele: Word, Excel, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  • certificatul medical despre starea sănătăţii.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Personal

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 • Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr.768 din 02 februarie 2000 privind statutul alesului local;
 • Legea nr.457 din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale;
 • Legea nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr.158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr.25 din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită  a funcționarului public;
 • Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116 din 19 iulie 2018;
 • Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrative;
 • Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr.982 din 11 mai 2008  cu privire la accesul la informație;
 • Legea  nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;
 • Hotărîrea 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor  legii nr.158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Hotărîrea nr. 208 din 31 martie 1995 pentru aprobarea instrucțiunilor privind ținerea lucrărilor de secretariat referitoare la petițiile persoanelor fizice și juridice , adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor Republicii Moldova.