Șef adjunct al Direcției generale politici sectoriale, șef al Direcției politici economice

Cancelaria de Stat
Data limită de aplicare - 20.02.2023, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Coordonarea politicilor publice în domeniul economic în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin actul de guvernare

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

- Coordonarea și organizarea procesului de conlucrare cu autoritățile publice în vederea soluționării și realizării obiectivelor asumate de Guvern în domeniul economic;

- Asigurarea calității fundamentării intervențiilor de politici publice în domeniul economic prin coordonarea evaluării analizei de impact a proiectelor de acte normative;

- Coordonarea procesului de elaborare și promovare a proiectelor de acte normative conexe domeniilor de activitate ale Guvernului;

- Coordonarea procesului de acordare a asistenței metodologice și informaționale autorităților publice în procesul de fundamentare, elaborare și promovare a politicilor publice în domeniul economic;

- Coordonarea elaborării, în comun cu autoritățile publice, a notelor informative și asigurarea logisticii convocării diverselor ședințe sectoriale pe platforma Guvernului și a Cancelariei de Stat;

- Asigurarea managementului Direcției politici economice.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economic, administraţiei publice.

Studiile de masterat sau alte calificări superioare, precum și cursuri de perfecționare profesională în domeniile relevante constituie un avantaj.

Experienţă: Cel puţin 5 ani de experiență profesională în domeniu și 1 an de experiență managerială.

Cunoştinţe:

  • legislaţia în domeniu;
  • procedurile de elaborare și promovare a politicilor publice;
  • procedurile și tehnici de comunicare cu autoritățile publice, precum și cu  mediul asociativ;
  • managementul funcției publice;
  • cunoașterea limbii engleze cel puțin la nivelul B2, în special în contextul exercițiului de aderare la Uniunea Europeană;
  • operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi: de expertiză și analiză a politicilor publice; de planificare, monitorizare și raportare a activității unei subdiviziuni conexe funcției publice; de motivare și instruire a personalul; de aplanare a situațiilor de conflict; de negocieri, lucru în echipă și lider de echipă; de comunicare eficientă și deschidere; de utilizare a mijloacelor tehnice de birou etc.

Atitudini/comportamente: Responsabilitate, respect faţă de oameni, receptivitate la inovații, spirit de iniţiativă, obiectivitate, loialitate, flexibilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, rezistentă la efort şi stres.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. are studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 6. în ultimii 5 ani nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. nu este privat/ă de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 9.  nu are interdicția de a ocupa o funcție publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord privind datele cu caracter personal

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Salariul pe funcție

De la 16380 Lei

Bibliografia concursului

 1. Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 2. Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 3. Legea nr. 100 /2017 cu privire la actele normative;
 4. Legea nr.98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate;
 5. Hotărârea Guvernului nr.386/2020 privind planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice;
 6. Hotărârea Guvernului nr.23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative;
 7. Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 8. Hotărârea Guvernului nr.657/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea, structurii și efectivului-limită a Cancelariei de Stat.