Șef de direcție , Direcția servicii și lucru de tinret

Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret
Data limită de aplicare - 15.07.2024, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea realizării misiunii și obiectivelor Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret prin realizarea eficientă a programelor și serviciilor pentru tineret, colaborarea și dezvoltarea relațiilor de conlucrare cu entitățile din domeniul tineretului.

Salariul de funcție

De la 15960 Lei (brut) + 1300 spor lunar, 10% performanța dacă și-a exercitat efectiv atribuțiile de serviciu nu mai puțin de 3 luni în funcția publică respectivă, premii.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Planificarea, organizarea și coordonarea activității Direcției;

2. Asigurarea implementării actelor legislative și normative în domeniul tineretului, inclusiv prin elaborarea cadrului metodologic și altor instrumente de suport privind modul de funcționare și dezvoltare instituțională a centrelor de tineret;

3. Coordonarea procesului de creare și activitate a rețelei Centrelor de tineret;

4. Coordonarea procesului de acreditare a structurilor care prestează servicii de tineret la nivel național și local și eliberarea certificatelor de calitate;

5. Coordonarea activităților de elaborare, mentenanță și actualizare a Registrului entităților care prestează servicii pentru tineri;

6. Dezvoltarea și implementarea programelor de educație nonformală pentru tineri și organizațiile de tineret;

7. Organizarea procesului de instruire și de formare profesională a lucrătorilor de tineret.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare și/sau masterat în domeniile administrație publică, drept, asistență socială, psihologie, relații internaționale, științe ale educației (pedagogie), sociologie

Experiență profesională: 3 (trei) ani de experiență profesională în domeniul de tineret/administrație publică.

Cunoștințe:

- cunoașterea legislației în domeniul tineretului și voluntariatului;

- cunoașterea politicilor și procedurilor în relațiile cu publicul,  precum și a practicilor pozitive în domeniu;

- cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivelul B2);

 Abilități de:

Abilități de utilizare a computerului, comunicare eficientă, capacitate de analiză, sinteză a informațiilor și adoptare a deciziilor, creativitate, lucrul cu informația, aplanare a situațiilor de conflict, abilități de mediere și negociere, utilizarea mijloacelor tehnice de birou, autoperfecționare, instruire, lucru eficient în echipă și independent, respectarea normelor de etică și conduită profesională (limbaj, vestimentație, reguli de politețe), operativitate, concentrare, îndemânare, etc.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

1. Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

2. Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

3. Legea nr. 215/2016 cu privire la tineret;

4. Legea voluntariatului nr. 121/2010;

5. Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

6. Hotărârea nr. 598/2020 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru  Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret;

7. Hotărârea nr. 347/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Programului „Capitala Tineretului”;

Surse de informare:

www.legis.md;

www.monitorul.gov.md

www. mec.gov.md.

Informaţia despre funcţia publică vacantă şi condiţiile de participare la concurs le găsiți la adresa: www.cariere.gov.md