Consultant principal , Direcția politici în domeniul sport

Ministerul Educației și Cercetării
Data limită de aplicare - 27.05.2024, 16:30
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Elaborarea, promovarea și coordonarea implementării politicii de stat în domeniul sport.

Salariul de funcție

De la 15990 Lei (brut) sporuri, prime acordate conform legislației în vigoare

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea, avizarea, promovarea și implementarea proiectelor de acte normative și a documentelor de politici în domeniul sportului în concordanță cu acquis-ul Uniunii Europene;
 2. Acordarea asistenței metodologice instituțiilor sportive în care ministerul are calitatea de fondator;
 3. Colaborarea eficientă cu federațiile sportive naționale și școlile sportive.
 4. Analiza și coordonarea acțiunilor sportive a structurilor de sport.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licență și/sau masterat în domeniul educație fizică, sport, administrație publică, drept, științe ale educației.

Experiență profesională:  1,5 ani de experienţă profesională în domeniu.  

Cunoștințe:
- cunoașterea legislației în domeniul educație fizică și sport;

- cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);

- abilități de utilizare a computerului.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public

Legea  nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul  funcționarului public

Legea nr. 25 /2008 privind Codul de conduită al funcționarului public

Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate

Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional

REGULAMENTUL cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2021

Acte normative în domeniul de specialitate

Legea nr.330/1999 cu privire la cultura fizică și sport

Hotărârea Guvernului nr.31/2019 privind aprobarea Regulamentului școlilor sportive

Hotărârea Guvernului nr.1552/2002 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă

Hotărârea Guvernului nr.639/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și de plată a burselor lunare sportivilor de performanță

Hotărârea Guvernului nr.917/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calcul și de plată a indemnizației viagere sportivilor de performanță

Hotărârea Guvernului nr.176/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a federațiilor sportive naționale

Surse de informare:

https://mecc.gov.md/ro/content/sport

https://www.legis.md/