Șef direcție, Direcția politici în domeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale, Direcția politici în domeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale

Ministerul Sănătății
Data limită de aplicare - 29.10.2021, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Coordonarea elaborării, promovării şi monitorizării implementării politicilor în domeniul medicamentului, dispozitivelor medicale, activității farmaceutice, achizițiilor publice în sănătate și accesului la tehnologiile medicale în conformitate cu cele mai bune practici.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. cordonarea evaluării, fundamentării și stabilirii volumului de asigurare cu medicamente și dispozitive medicale conform necesităților sistemului de sănătate;
 2. coordonarea elaborării informațiilor analitice și rapoartelor în domeniul medicamentului, dispozitivelor medicale și activităţii farmaceutice;
 3. coordonarea examinării și avizării proiectelor de acte normative ale altor ministere conform domeniului de competență;
 4. asigurarea realizării procesului de eliberare a avizelor privind ajutoarele umanitare constituite din medicamente şi dispozitive medicale oferite Republicii Moldova;
 5. asigurarea cooperării cu autoritățile administrației publice centrale și locale, organismele internaționale și organizațiile neguvernamentale în realizarea politicilor în domeniul medicamentelor, dispozitivelor medicale și activității farmaceutice;
 6. asigurarea managementului direcției și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul subdiviziunii.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • superioare de licenţă sau echivalente, în domeniul farmaceutic;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B2)
 • 4 ani de experienţă profesională în domeniu.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 15590 Lei

Bibliografia concursului

Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995

Legea cu privire la activitatea farmaceutică Nr. 1456 din 25-05-1993

Legea cu privire la medicamente nr. 1409/1997

Legea cu privire la circulaţia substanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor nr. 382/1999

Legea cu privire la dispozitivele medicale nr. 102/2017

Politica de Stat în domeniul Medicamentului, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1352/2002

Hotărîrea Guvernului nr. 603/1997 Regulamentul cu privire la formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice

Hotărîrea Guvernului nr. 525/2010 Regulamentul cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente

Hotărîrea Guvernului nr. 1372/2005 Regulamentul cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medical nr. 1372/2005

Hotărîrea Guvernului nr. 148/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătății

Hotărîrea Guvernului nr.1088/2004 Cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor stupefiante, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului

Hotărîrea Guvernului nr. 504/2012 Regulamentul sanitar privind dotarea şi exploatarea farmaciilor şi depozitelor farmaceutice

Hotărîrea Guvernului nr 944/2018 Regulamentul cu privire la promovarea etică a medicamentelor

Hotărîrea Guvernului nr.192/2017 Codul deontologic al lucrătorului medical şi al farmacistului

Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;

Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;

Ordine ale Ministerului Sănătății

Aprobarea Regulilor de bună practică de fabricaţie (GMP) a medicamentelor de uz uman nr. 309/2013

Cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de distribuţie a medicamentelor (GDP) de uz uman nr. 1400/2014

Păstrarea medicamentelor, altor produse farmaceutice şi articolelor cu destinaţie medical nr. 28/2006

Regulamentul medicamentelor esenţiale. Lista medicamentelor esenţiale nr. 162/2007

Autorizarea produselor de uz uman şi introducerea modificărilor postautorizare nr. 739/2012

Mecanismul de includere  a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării  obligatorii de asistenţă medical (comun MS/CNAM) nr. 600/320 din 24.07.2015

Controlul de Stat al Calităţii Medicamentelor nr. 521/2012

Nimicirea inofensivă a medicamentelor nr. 9/2006

Asigurarea accesului populaţiei la medicamente şi dispozitive medicale de importanţă social nr. 959/2012

Modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor nr. 960/2012

Asistenţa cu medicamente a bolnavilor spitalizaţi nr. 322/2002

Funcții publice similare

Ministerul Sănătății

Consultant principal, Serviciul reabilitare, geriatrie și îngrijiri de lungă durată, Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, Serviciul reabilitare, geriatrie și îngrijiri de lungă durată, Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate

Ministerul Sănătății

Consultant principal, Serviciul nursing (asistență medicală), Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate , Serviciul nursing (asistență medicală), Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate

Ministerul Sănătății

Cosnultant principal,Serviciul urgențe medicale, Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, Serviciul urgențe medicale, Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate

Ministerul Sănătății

Consultant principal, Serviciul programe naționale, Serviciul Programe Naționale

Ministerul Sănătății

Consultant principal, Secția politici în domeniul asistenței medicale spitalicești, Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, Secția politici în domeniul asistenței medicale spitalicești, Direcția generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate