Șef direcție transformare, Direcția transformare

Ministerul Apărării
Data limită de aplicare - 18.10.2021, 15:30

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigură procesul de realizare a transformării în domeniul apărării în Armata Naţională prin elaborarea, planificarea, coordonarea şi raportarea asupra activităţilor întreprinse pe dimensiunea transformării militare.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Consilierea Ministrului apărării privind determinarea și realizarea politicilor de transformare a Armatei Naționale;
 2. Asigurarea elaborării şi monitorizării procesului de transformare a Armatei Naţionale;
 3. Organizarea, coordonarea şi monitorizarea procesului de elaborare (ajustare) şi implementare a planului de construcţie şi dezvoltare a Armatei Naţionale;
 4. Asigurarea interacţiunii procesului de elaborare a documentelor de politici privind transformarea militară cu procesul de planificare a resurselor;
 5. Coordonarea procesului de iniţiere şi elaborare a proiectelor de acte normative privind reorganizarea şi restructurarea Armatei Naţionale şi a instituţiilor Ministerului Apărării;
 6. Organizarea evaluării gradului de implementare a transformării militare.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licență în domeniul milităriei (înalte studii militare, masterat în domeniul milităriei și cursuri de perfecţionare vor constitui un avantaj).

Experienţă profesională: 4 ani de experiență profesională în domeniu.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea actelor normative în domeniu;
 • cunoaşterea politicii de apărare şi sistemului de planificare a apărării, precum şi a bunelor practici în domeniu;
 • cunoaşterea procesului de monitorizare, evaluare şi raportare a implementării documentelor de politici publice, precum şi a procesului de elaborare/actualizare a acestora;
 • cunoaşterea procesului de consultare publică în procesul decizional şi procesului de monitorizare a actelor normative;
 • posedarea cunoştinţelor teoretice şi practice aprofundate în mai multe arii de expertiză;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel B2 (preferabil limba engleză);
 • posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Abilităţi: capacitate de conducere, competenţă profesională, abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

   •  

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea integrității nr.82/2017;
 • Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1001/2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative.

Acte normative în domeniul administraţiei publice:

 1. Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern;
 2. Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
 3. Legea nr.98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
 4. Legea nr.245/2008 cu privire la secretul de stat;
 5. Legea nr.345/2003 cu privire la apărarea naţională;
 6. Legea nr.112/2008 pentru aprobarea Concepţiei securităţii naţionale a Republicii Moldova;
 7. Hotărîrea Parlamentului nr.153/2011 pentru aprobarea Strategiei securităţii naționale a Republicii Moldova;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 595 din 26 iulie 2017 „Pentru aprobarea Structurii-tip a Regulamentului privind organizarea şi funcționarea ministerului”;
 9. Hotărîrea Guvernului nr.692/2017 cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Apărării.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 1. 1. Hotărârea Parlamentului nr.134/2018 pentru aprobarea Strategiei naționale de apărare și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de apărare pentru anii 2018-2022;
 2. 2. Hotărârea Guvernului nr.961/2018 cu privire la aprobarea Strategiei militare și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia pentru anii 2018-2022;
 3. 3. Hotărîrea Guvernului nr.601/2018 cu privire la aprobarea Programului „Armata Profesionistă 2018-2021;
 4. 4. Hotărârea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice;
 5. 5. Hotărârea Guvernului nr.1181/2010 privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei.

Alte surse de informare

 • http://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/sesiunea_1._relevanta_si_procesul_me.pdf;
 • https://drpcvp.mapn.ro/webroot/fileslib/upload/files/PROGRAME%20SI%20STRATEGII/STRATEGIA_TRANSFORMARE_ARMATA_ROMANIEI.pdf