Șef/șefă Direcție Cultură, Turism, Tineret și Sport , Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport

Consiliul Raional Fălești
Data limită de aplicare - 06.06.2024, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea unui management eficient al activității Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport prin implementarea cadrului legal în domeniu

Salariul de funcție

De la 13510 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Implementarea politicilor de stat în domeniul culturii în cadrul instituțiilor din subordine,

2. Asigurarea şi monitorizarea executării legislaţiei în domeniul culturii în cadrul instituțiilor culturale din raion;

3. Determinarea orientărilor prioritare şi elaborarea politicilor locale de organizare, funcţionare şi de dezvoltare a culturii;

4. Asigurarea creării condiţiilor optime pentru salvgardarea și promovarea culturii locale și naționale;

5. Administrarea și păstrarea bunurilor mobile și imobile, a inventarului direcției și a instituțiilor din subordine;

6.. Asigurarea și supravegherea securității muncii angajaților;

7. Asigurarea instruirii pe linie de protecție a muncii, prevenire și stingere a incendiilor, dotarea instituțiilor cu utilaj anti-incendiar;

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • Studii superioare și/sau masterat în domeniile: culturologie, educație, turism.
 • Experienţă profesională de minim 3 ani  în funcție de conducere

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  certificat medical

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Codul Civil al Republicii Moldova;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 436 din  28.12.2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 158 din  04.07.2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea culturii  nr.413 din 27.05.1999;
 • Legea nr.330 din 25.03.1999 cu privire la cultura fizică și sport;
 • Legea nr.215 din 29.07.2016 cu privire la tineret;
 • Legea  cu privire la biblioteci nr.160 din 20.07.2017