specialist principal, direcția ocuparea forței de muncă Edineț (prelungire concurs)

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Data limită de aplicare - 25.04.2021, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei:Implementarea procedurilor de înregistrare, conlucrare și scoatere din evidență a șomerilor. Implementarea măsurilor active de suport pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități și antrenarea șomerilor cu dizabilități în servicii de reabilitare profesională. Implementarea programelor de facilitare a ocupării persoanelor care necesită suport suplimentar pe piața muncii și a măsurilor de subvenționare a locurilor de muncă pentru șomerii dați. Organizarea activităților de sensibilizare a angajatorilor privind integrarea pe piața muncii a acestor persoane.
 
Sarcinile de bază:

 • Implementarea procedurilor de înregistrare, conlucrare și scoatere din evidență a șomerilor
 • Implementarea măsurilor active de suport pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități și antrenarea șomerilor cu dizabilități în servicii de reabilitare profesională.
 • Implementarea măsurilor de subvenționare a locurilor de muncă pentru șomerii care necesită suport suplimentar pe piața muncii.
 • Organizarea activităților de sensibilizare a angajatorilor privind integrarea în câmpul muncii a persoanelor din grupurile care necesită suport suplimentar pe piața muncii.
 • Implementarea programelor de facilitare a ocupării persoanelor care necesită suport suplimentar pe piața muncii.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice:
Studii: Superioare, de licență sau echivalente în domeniul economiei, dreptului sau administrației publice.
 
Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu.
 
Cunoştinţe:
- Cunoașterea legislației în domeniu;
- Cunoștințe de utilizare a calculatorului: Word, Excel, PowerPoint, Acces, etc;
- Cunoașterea politicilor și procedurilor eficiente în domeniul legislației muncii și alte domenii conexe.
 
Abilităţi:
Lucru cu informația, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, prezentare a informației, comunicare eficientă, lucru în echipă, aplanare a situațiilor de conflict.
 
Atitudini/comportamente:
Responsabilitate, respect față de oameni, obiectivitate, loialitate, disciplină, tendință spre dezvoltare profesională continuă, receptivitate față de idei noi.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă sau certificat privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 semnate de conducătorii autorității/instituției sau de șeful subdiviziunii resurse umane, adeverite prin ștampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul (ordin, dispoziție) care confirmă vechimea în muncă
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  Dosarul de concurs va conţine:
  • formularul de participare (îl descărcați aici: https://anofm.md/page/functii-publice-vacante );
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere, echivalare și autentificare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării);
  • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificat privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019); [1]
  • documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
  • documentele care atestă prestarea voluntariatului, în cazul în care candidatul consideră necesar;
  • cazierul judiciar[2] ;
  • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
   (îl descărcați aici: https://anofm.md/page/functii-publice-vacante ).  [1] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs. [2] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

Salariul pe funcție

5380

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Hotărîrea Guvernului nr.990 din 10.10.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă;
Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea integrității nr.82 din 25.05.2017.
 
Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Legea Republicii Moldova cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurării de şomaj nr. 105 din 14.06.2018;
 • Legea nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii;
 • Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi;
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Hotărîrea Guvernului  nr. 1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1473 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017–2021;
 • Hotărârea Guvernului nr.357 din 18.04.2018 cu privire la determinarea dizabilității.