Specialist principal, direcția implementarea politicii de ocupare

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Data limită de aplicare - 30.04.2023, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea implementării și controlul prestării serviciilor și realizării măsurilor active care au ca scop integrarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități.

Salariul de funcție

De la 6670 Lei (brut) de la 6300

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Asigurarea implementării de către subdiviziunile teritoriale a măsurilor active de suport pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanelor cu dizabilități.
 2. Asigurarea implementării procesului de selectare de către subdiviziunile teritoriale a șomerilor cu dizabilități pentru antrenarea în servicii de reabilitare profesională, precum și a procesului de selectare și contractare a furnizorilor de servicii de reabilitare profesională.
 3. Elaborarea procedurilor, actelor normative interne, acordarea suportului metodologic subdiviziunilor teritoriale la implementarea măsurilor active de suport pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă, programelor de facilitare a ocupării forței de muncă și aplicarea unitară a legislației în domeniul reabilitării profesionale.
 4. Informarea angajatorilor privind integrarea în câmpul muncii a persoanelor din grupurile care necesită suport suplimentar pe piața muncii, inclusiv a persoanelor cu dizabilități.
 5. Reprezentarea direcției în relațiile cu alte structuri similare din cadrul autorităților publice, parteneri sociali și organizații neguvernamentale și promovarea măsurilor de ocupare a forței de muncă, inclusiv a celor destinate persoanelor cu dizabilități, minorităților naționale.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, de licență sau echivalente în domeniul științelor sociale, economice, dreptului.

Experiență profesională: 1 an experienţă profesională în domeniu.

Cunoştinţe:
- Cunoașterea legislației în domeniul ocupării forței de muncă;
- Preferabil cunoașterea limbii engleze sau a unei alte limbi de circulație internațională (nivel B2);
- Cunoștințe de utilizare a calculatorului: Word, Excel, PowerPoint etc.;
- Cunoaștereapoliticilorîndomeniulocupăriiforței de muncă;
- Cunoașterea și înțelegerea conceptelor, definițiilor și principalilor indicatori statistici care se referă la forța de muncă;
- Cunoașterea elementelor de bază ale planului de afaceri;
- Preferabil cunoașterea proceselor de business și administrare a afacerii.
 
Abilităţi:
Gândire analitică și soluționare a problemelor de complexitate medie, lucru cu informația, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, prezentare a informației, comunicare eficientă, lucru în echipă, managementul timpului.
 
Atitudini/comportamente:
Responsabilitate, respect față de oameni, obiectivitate, loialitate, disciplină, tendință spre dezvoltare profesională continuă, receptivitate față de idei noi, spirit de inițiaitivă, rezistență la stres, auto-organizare.

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova;
2.      Hotărârea Guvernului nr.990 din 10.10.2018 „Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă”;
3.      Legea nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj;
4.      Hotărârea Guvernului  nr. 1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă;
5.      Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi
6.      Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi;
7.      Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
8.      Hotărârea Guvernului nr. 1473 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021;
9.       Legea nr.158 din 04. 07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
10.   Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public