Specialist principal, direcția implementarea politicii de ocupare

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Data limită de aplicare - 17.09.2021, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea implementării și controlul realizării măsurilor de subvenționare a locurilor de muncă și de suport pentru crearea sau adaptarea locului de muncă. 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Asigurarea implementării de către subdiviziunile teritoriale a măsurilor de consultanță, asistență și sprijinirea inițierii unei activități independente sau a unei afaceri.
 2. Contribuirea la stabilirea parteneriatelor pentru implementarea măsurii de consultanță, asistență și sprijinirea inițierii unei activități independente sau a unei afaceri.
 3. Asigurarea implementării de către subdiviziunile teritoriale a procesului de evaluare a planurilor de afaceri.
 4. Elaborarea procedurilor, actelor normative interne și acordarea suportului metodologic ce ține de implementarea măsurii active de consultanță, asistență și sprijinirea inițierii unei activități independente sau a unei afaceri.
 5. Reprezentarea direcției în relațiile cu alte structuri similare din cadrul autorităților publice, parteneri sociali și organizații neguvernamentale și promovarea măsurilor active de ocupare a forței de muncă, inclusiv subvenționarea locurilor de muncă.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul științelor economice, dreptului.

Experiența profesională: 1 an experienţă profesională în domeniu

Cunoștințe: 

 • Cunoașterea legislației în domeniu;
 • preferabil cunoașterea limbii engleze sau a unei alte limbi de circulație internațională (nivel B2);
 • cunoștințe de utilizare a calculatorului: Word, Excel, PowerPoint etc.;
 • cunoașterea politicilor în domeniul ocupării forței de muncă;
 • cunoașterea și înțelegerea conceptelor, definițiilor și principalilor indicatori statistici care se referă la forța de muncă;
 • cunoașterea elementelor de bază ale planului de afaceri;
 • preferabil cunoașterea proceselor de business și administrare a afacerii.

Abilități: Gândire analitică și soluționare a problemelor de complexitate medie, lucru cu informația, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, prezentare a informației, comunicare eficientă, lucru în echipă, managementul timpului.

Atitudini/comportamente: Responsabilitate, respect față de oameni, obiectivitate, loialitate, disciplină, tendință spre dezvoltare profesională continuă, receptivitate față de idei noi, spirit de inițiativă, rezistență la stres, auto-organizare.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare:

  formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante

  (pe site-ul instituţiei anofm.md);

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

1.      Constituția Republicii Moldova;

2.      Hotărârea Guvernului nr.990 din 10.10.2018 „Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă”;
3.      Legea nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj;
4.      Hotărârea Guvernului  nr. 1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă;
5.      Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi
6.      Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi;
7.      Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
8.      Hotărârea Guvernului nr. 1473 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021;
9.       Legea nr.158 din 04. 07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
10.   Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public.