Specialist principal, Direcția monitorizare, Specialist principal, Direcția monitorizare

Agenția Achiziții Publice
Data limită de aplicare - 31.03.2023, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Sarcini de bază

 • Executarea calitativă a sarcinilor necesare pentru demararea și desfășurarea activităților de monitorizare.
 • Monitorizarea prin examinare a actelor aferente procedurii de achiziții publice.
 • Monitorizarea și evaluarea modului în care autoritățile contractante respectă procedurile de achiziții publice  și de atribuire a contractelor de achiziții publice.
 • Generalizarea informațiilor și analizelor privind monitorizarea realizării achizițiilor publice.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Sarcini de bază

 • Executarea calitativă a sarcinilor necesare pentru demararea și desfășurarea activităților de monitorizare.
 • Monitorizarea prin examinare a actelor aferente procedurii de achiziții publice.
 • Monitorizarea și evaluarea modului în care autoritățile contractante respectă procedurile de achiziții publice  și de atribuire a contractelor de achiziții publice.
 • Generalizarea informațiilor și analizelor privind monitorizarea realizării achizițiilor publice.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

1. Studii superioare în domeniul economic, juridic sau administrare publică;
2. 1 an de experiență profesională în domeniu;
3. Abilităţi de utilizare a computerului;

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7970 Lei

Bibliografia concursului

 • Legea  nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice.
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.