Specialist principal, direcția ocuparea forței de muncă Edineț

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Data limită de aplicare - 30.07.2021, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

 

Implementarea procedurilor de lucru cu angajatorii, de înregistrare și gestionare a locurilor de muncă declarate vacante. Implementarea măsurii active de susținere a proiectelor de inițiative locale. Implementarea măsurilor de subvenționare a locurilor de muncă pentru șomerii care necesită suport suplimentar pe piața muncii. Organizarea târgurilor locurilor de muncă, târgurilor on-line, altor activități destinate angajatorilor. Monitorizarea pieței muncii la nivel local, participarea la chestionarea agenților economici pentru elaborarea prognozei pieței muncii.    

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Implementarea procedurilor de lucru cu angajatorii, de înregistrare și gestionare a locurilor de muncă declarate vacante.
 2. Implementarea măsurii active de susținere a proiectelor de inițiative locale.
 3. Implementarea măsurilor de subvenționare a locurilor de muncă pentru șomerii care necesită suport suplimentar pe piața muncii.
 4. Organizarea târgurilor locurilor de muncă, târgurilor on-line, altor activități destinate angajatorilor.
 5. Monitorizarea pieței muncii la nivel local, participarea la chestionarea agenților economici pentru elaborarea prognozei pieței muncii.   

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul economiei, dreptului sau administrației publice.

Experiență: 1 an de experienţă profesională în domeniu.

Cunoștințe:

- Cunoașterea legislației în domeniu;

- Cunoștințe de utilizare a calculatorului: Word, Excel, PowerPoint, Acces, etc;

- Cunoașterea politicilor și procedurilor eficiente în domeniul legislației muncii și alte domenii conexe.

Abilități: Lucru cu informația, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, prezentare a informației, comunicare eficientă, lucru în echipă, aplanare a situațiilor de conflict.

Atitudini și comportamente: Responsabilitate, respect față de oameni, obiectivitate, loialitate, disciplină, tendință spre dezvoltare profesională continuă, receptivitate față de idei noi.

Responsabilități: 

Titularul funcției:

- Răspunde de respectarea legislației muncii, a legislației privind funcția publică și statutul funcționarului public, altor acte normative ce reglementează activitatea subdiviziunii.

- Răspunde de executarea calitativă și oportună (în termenii stabiliți a acțiunilor în domeniul său de competență).

- Răspunde de implementarea eficientă a procedurilor moderne de lucru cu șomerii și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

- Răspunde de calitatea și veridicitatea informațiilor în baza cărora se adoptă decizii cu privire la măsurile în care urmează a fi antrenați șomerii.

- Răspunde de perfectarea corectă și legală a documentației referitoare la lucrul cu șomerii.

- Are obligația de a asigura protecția și păstrarea informației cu caracter personal.

-Are obligația de a spori în permanență competența sa profesională.

 

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă sau certificat privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 semnate de conducătorii autorității/instituției sau de șeful subdiviziunii resurse umane, adeverite prin ștampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul (ordin, dispoziție) care confirmă vechimea în muncă
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare:
  • formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante
  • documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
  • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

1.      Constituția Republicii Moldova;

2.      Hotărârea Guvernului nr.990 din 10.10.2018 „Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă”;
3.      Legea nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj;
4.      Hotărârea Guvernului  nr. 1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă;
5.      Legea nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi
6.      Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi;
7.      Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
8.      Hotărârea Guvernului nr. 1473 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021;
9.       Legea nr.158 din 04. 07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
10.   Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public.