Specialist principal, Direcția ocuparea forței de muncă Ungheni

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Data limită de aplicare - 03.07.2024, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Înregistrarea și antrenarea șomerilor la măsuri de formare profesională prin cursuri de formare profesională și instruirea la locul de muncă în cadrul unității. Înregistrarea și antrenarea șomerilor în stagii profesionale și activității de repartizare a beneficiarilor la măsura de certificare a cunoștințelor și competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală. Colaborarea cu furnizorii de formare profesională și angajatorii în vederea implicării acestora la procesul de formare profesională a șomerilor. Organizarea activităților de informare privind piața muncii, ghidare în carieră. Participarea la consolidarea parteneriatelor în domeniul ghidării în carieră în vederea facilitării tranziției școală-piața muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Salariul de funcție

De la 6910 Lei (brut) (valoarea fixă 1300 lei)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Înregistrarea și antrenarea șomerilor la măsuri de formare profesională prin cursuri de formare profesională și instruirea la locul de muncă în cadrul unități.

Înregistrarea și antrenarea șomerilor în stagii profesionale și activității de repartizare a beneficiarilor la măsura de certificare a cunoștințelor și competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală.

Colaborarea cu furnizorii de formare profesională și angajatorii în vederea implicării acestora la procesul de formare profesională a șomerilor.

Organizarea activităților de informare privind piața muncii, ghidare în carieră.

Participarea la consolidarea parteneriatelor în domeniul ghidării în carieră în vederea facilitării tranziției școală-piața muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

b) cunoaște limba română; 

c) are capacitate deplină de exerciţiu; 

d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a), b) și f) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Superioare, de licență sau echivalente în domeniul economiei, dreptului sau administrației publice.
Experienţă profesională: 1an de experienţă profesională în domeniu. 
Cunoştinţe:
- Cunoașterea legislației în domeniul ocupării forței de muncă;
- Cunoștințe de utilizare a calculatorului: Word, Excel, PowerPoint etc.;
- Cunoașterea politicilor în domeniul ocupării forței de muncă;
- Cunoașterea și înțelegerea conceptelor, definițiilor și principalilor indicatori statistici care se referă la forța de muncă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal
 • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • HotărâreaGuvernului nr.990 din 10.10.2018 „Regulamentul cu privire la organizareașifuncționareaAgențieiNaționalepentruOcupareaForței de Muncă”;
 • Legeanr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovareaocupăriiforței de muncășiasigurarea de șomaj;
 • HotărâreaGuvernuluinr. 1276 din 26.12.2018 pentruaprobareaprocedurilorprivindaccesul la măsurile de ocupare a forței de muncă;
 • Legeanr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi;
 • Legeanr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Legea nr.158 din 04. 07.2008 cu privire la funcțiapublicășistatutulfuncționarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public.

Funcții publice similare

Casa Națională de Asigurări Sociale

consultant superior/ consultantă superioară (perioadă nedeterminată), Direcţia evaluarea, instruirea şi motivarea personalului, Direcţia generală resurse umane , Direcţia evaluarea, instruirea şi motivarea personalului, Direcţia generală resurse umane

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist superior/ Specialistă superioară (perioadă nedeterminată), Direcţia planificarea, asigurarea și evidența personalului, Direcţia generală resurse umane , Direcţia planificarea, asigurarea și evidența personalului, Direcţia generală resurse umane

Casa Națională de Asigurări Sociale

Consultant/ Consultantă (perioadă nedeterminată), Direcția legislație şi reprezentanță, Direcţia generală juridică , Direcția legislație şi reprezentanță, Direcţia generală juridică

Casa Națională de Asigurări Sociale

Consultant superior/ Consultantă superioară (perioadă nedeterminată), Direcția legislație şi reprezentanță, Direcţia generală juridică , Direcția legislație şi reprezentanță Direcţia generală juridică

Casa Națională de Asigurări Sociale

consultant principal/ consultantă principală (perioadă nedeterminată), Direcţia evaluarea, instruirea şi motivarea personalului, Direcţia generală resurse umane , Direcţia evaluarea, instruirea şi motivarea personalului, Direcţia generală resurse umane