Specialist principal în protecția drepturilor copilului., Direcția asistență socială și protecția familiei

Aparatul preşedintelui raionului Dubăsari
Data limită de aplicare - 15.04.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Apărarea drepturilor și libertăților copilului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Determinarea și evidența copiilor rămași temporar sau fără ocrotire părintească;

2. Instituirea tutelei/curatelei asupra copiilor rămași temporar sau fără ocrotire părintească;

3.Instituirea adopției copiilor prin pregătirea lor juridică, psihologică, documentară;

4. Examinarea litigiilor în instanța de judecată privitor la copii;

5. Asigurarea activității curente a Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul juridic, dreptului, asistenței sociale.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

1. Constituția Republicii Moldova;

2. Legea Nr. 158/2008 ”Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;

3. Legea Nr. 25/2008 ”Cu privire la Codul de conduită și statutul funcționarului public”;

4. Legea Nr. 133/2016 ” Cu privire la declararea averii și a intereselor personale”;

5. Codul administrativ al Republicii Moldova Nr. 116/2018;

6. Codul civil al Republicii Moldova Nr. 1107/2002;

7. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova Nr. 225/2003;

8. Codul familiei Nr. 1316/2000;

9. Legea Nr. 140/2013 ”Cu privire la protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți”;

10. Legea Nr. 99/2010 ”Cu privire la regimul jurdic al adopției”;

11. Convenția ONU cu privire la drepturile copilului.