Specialist principal în Serviciul monitorizare

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Data limită de aplicare - 07.10.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei: Planificarea și monitorizarea activității Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă ce ține de măsurile de ocupare a forței de muncă la nivel național și teritorial.
 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:


1. Elaborarea Planului anual de măsuri de ocupare a forței de muncă al Agentei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, inclusiv planificarea indicatorilor ce țin de măsurile de ocupare a forței de muncă la nivel național și teritorial și monitorizarea realizării.
2. Monitorizarea informației statistice cu privire la persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și șomerii care se înregistrează la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și locurile de muncă vacante;
3) Monitorizarea informației statistice cu privire la realizarea indicatorilor ce țin de măsurile de ocupare a forței de muncă la nivel național și teritorial.
4) Elaborarea rapoartelor, notelor informative, buletinelor informative privind activitatea Agentei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă ce ține de măsurile de ocupare a forței de muncă.
5) Coordonarea și oferirea suportului subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în planificare, monitorizare a informației statistice cu privire la persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, șomeri, locurile de muncă vacante și indicatorii ce țin de măsurile de ocupare a forței de muncă
6) Coordonarea activităților ce țin de dezvoltarea parteneriatului social pe piața muncii prin intermediul Consiliului tripartit pe lângă Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și consiliile tripartite pe lângă fiecare subdiviziune teritorială pentru ocuparea forței de muncă.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, cu diplomă de licență sau echivalente în domeniul statistic, economic, econometrie.

Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu.

Cunoştinţe:
-  Cunoașterea legislației în domeniu statisticii, economiei, ocupării;
-  Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, PowerPoint, preferabil Stata, SPSS;

Abilităţi:
Lucru cu informația statistică și bazele de date, analiză și sinteză, monitorizare, elaborarea documentelor de argumentare, comunicare eficientă, lucru în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite.

Atitudini/comportamente:
Responsabilitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

Salariul pe funcție

de la 6300 lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurării de şomaj;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă;
 • Hotărîrea Guvernului nr.990 din 10.10.2018 “ Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă;
 • Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 93 din 26.05.2017 cu privire la statistica oficială;
 • Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 •  Legea nr. 142 din 19.07.2018 cu privire la schimbul de date şi interoperabiltate.