Specialist principal în subdiviziunea teritorială ocuparea forței de muncă: Leova

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Data limită de aplicare - 19.11.2021, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei:

 • Implementarea procedurilor de lucru cu angajatorii, de înregistrare și gestionare a locurilor de muncă declarate vacante, măsurilor active de suport pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități și antrenarea șomerilor cu dizabilități în servicii de reabilitare profesională, măsurilor de subvenționare a locurilor de muncă pentru șomerii care necesită suport suplimentar pe piața muncii, măsurii active de susținere a proiectelor de inițiative locale.
   

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Sarcinile de bază:
1. Implementarea procedurilor de lucru cu angajatorii, de înregistrare și gestionare a locurilor de muncă declarate vacante.
2. Implementarea măsurilor active de suport pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități și antrenarea șomerilor cu dizabilități în servicii de reabilitare profesională.
3. Implementarea măsurilor de subvenționare a locurilor de muncă pentru șomerii care necesită suport suplimentar pe piața muncii 
4. Implementarea măsurii active de susținere a proiectelor de inițiative locale.
5. Monitorizarea pieței muncii la nivel local, participarea la chestionarea agenților economici pentru elaborarea prognozei pieței muncii.    

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, de licență sau echivalente în domeniul economiei, dreptului sau administrației publice.
 
Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu.
 
Cunoştinţe:
- Cunoașterea legislației în domeniu;
- Cunoștințe de utilizare a calculatorului: Word, Excel, PowerPoint, Acces, etc;
- Cunoașterea politicilor și procedurilor eficiente în domeniul legislației muncii și alte domenii conexe.
.
Abilităţi:
Lucru cu informația, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, prezentare a informației, comunicare eficientă, lucru în echipă, aplanare a situațiilor de conflict.
 
Atitudini/comportamente:
Responsabilitate, respect față de oameni, obiectivitate, loialitate, disciplină, tendință spre dezvoltare profesională continuă, receptivitate față de idei noi.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități - poștă sau personal

Salariul pe funcție

de la 4740 lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Hotărîrea Guvernului nr.990 din 10.10.2018 “ Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă;
 • Legea Republicii Moldova cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurării de şomaj nr. 105 din 14.06.2018;
 • Hotărîrea Guvernului  nr. 1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1473 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale privind
 • ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017–2021;
 • Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi;
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • cu dizabilităţi;
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • La concurs vor fi admise doar persoanele care întrunesc condiţiile de participare  şi prezintă dosarul complet în conformitate cu cerinţele stabilite.