Specialist principal, Serviciul evidență contabilă și juridică, Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor municipiul Chișinău, cu sediul mun. Chișinău, str. Vasile Lupu 48 A

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Data limită de aplicare - 15.11.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea aplicării conforme а legislației naționale în vigoare, asigurarea implementării procedurilor de personal, exercitarea  controlului  asupra  respectării  sistemului  unic  al  lucrărilor de secretariat și controlul executării petițiilor.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

  1. Asigurarea juridică а activității și aplicarea uniformă а legislației.
  2. Gestionarea și evidenta corespondentei de intrare și de ieșire.  
  3. Gestionarea, evidența, păstrarea, controlul examinării petițiilor.
  4. Evidenta timpului de munca și de odihnă а angajaților DTSA mun.Chișinău.
  5. Evidența subiectilor declarării averii și intereselor personale.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice: superioare de licența sau echivalente în drept, administrație publică sau management; cunoașterea programelor de operare la calculator Ms Windows, Ms Office, cunoștințe în elaborarea proiectelor de documente.

Experiență profesională: 1 an experiență profesională în domeniu, experiență în serviciul public constituie  un avantaj.

Cunoștințe: Cunoașterea legislației în domeniu, cunoașterea managementului strategic al resurselor umane; modului de funcționare a unei autorități publice.

Abilități: planificare, organizare, coordonare, analiză și sinteză, lucru în echipă, comunicare eficientă, argumentare, utilizarea mijloacelor tehnice de birou.

Atitudini/comportamente: integritate profesională, responsabilitate, punctualitate, disciplină, diplomație, corectitudine, spirit de inițiativă, spirit de echipă, tendință spre dezvoltare profesională și autoperfecționare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatului la funcția publică vacantă.

  Formularul de participare la concurs, Declarația pe propria răspundere și Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatului la funcția publică vacantă le accesați de pe pagina oficială web ANSA: www.ansa.gov.md, Modulul: Funcții vacante, Funcții publice vacante.

  Candidații care dețin acte de studii eliberate de instituțiile de învățământ acreditate în tară de proveniență urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere și echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației și Cercetării al   R. Moldova, după caz.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6260 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Hotărârea Guvernului nr. 600 /2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr.25/2008 cu privire la Codul de conduită а funcționarului public;

Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrității instituționale;

Legea nr.82/2017 integrității.

Actele normative în domeniul de specialitate:

 • Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003;
 • Codul Contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008; Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116-XVI din 19.07.2018;
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale;
 • Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare а prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Hotărârea Guvernului nr. 618/1993 pentru aprobarea Regulilor de întocmire а documentelor organizatorice și de dispoziție și Instrucțiunii-tip cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în organele administrației publice centrale de specialitate și ale autoadministrării locale    ale Republicii Moldova
 • Hotărâre de Guvern nr.208 /1995 pentru aprobarea Instrucțiunilor· privind ținerea lucrărilor de secretariat referitoare la petițiile persoanelor fizice și juridice, adresate organelor de stat, Întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor Republicii Moldova;
 • Ordinul Serviciului de Stat de Arhiva nr. 57/2016 cu pгivire la aprobarea Indicatorului documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și а Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului .