Specialist principal Serviciul instituții de asistență socială și de reabilitare/recuperare, Serviciul instituții de asistență socială și de reabilitare/recuperare

Agenția Națională Asistență Socială
Data limită de aplicare - 17.10.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la implementarea politicilor statului în domeniul asistenței sociale, sporirea calității serviciilor sociale prestate de instituțiile publice gestionate de Agenția Națională Asistență Socială și participă la coordonarea activității acestora

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 • Cooperează cu autoritățile și instituțiile de resort în scopul întreprinderii acțiunilor necesare pentru dezinstituționalizarea beneficiarilor plasați în instituțiile de asistență socială gestionate de Agenția Națională Asistență Socială;
 • Examinează și generalizează rapoartele de activitate parvenite de la instituțiile publice gestionate de Agenția Națională Asistență Socială;
 • Evaluează activitatea instituțiilor de asistență socială și de reabilitare/recuperare, inclusiv sub aspectul respectării drepturilor beneficiarilor, formulează propuneri pentru îmbunătățirea calității serviciilor prestate;
 • Eliberează biletele de reabilitare/recuperare și asigură evidența acestora;
 • Întocmește și prezintă conducerii, trimestrial și anual, dările de seamă cu privire la biletele de reabilitare/recuperare eliberate; 
 • Examinează documentele, adresările, demersurile, petițiile, etc., ce țin de competența sa.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 2. posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite, în limitele stabilite de lege; 
 3. are capacitate deplină de exerciţiu; 
 4. nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică pentru care aplică; 
 6. în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158/2008, sau nu i-a încetat contractul individual de muncă din motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 8. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 9. nu are interdicția de a ocupa funcţia publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

În conformitate cu prevederile Legii nr. 270/2018

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova;

Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcționarului public;

Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017;

Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Legea asistenței sociale nr. 547/2003;

Legea cu privire la serviciile sociale nr. 123/2010;

Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi;

Legea nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni;

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Asistență Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1263/2016;

Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicarea prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Hotărârea Guvernului nr. 372/2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate pensionarilor şi beneficiarilor de alocații sociale de stat;

Hotărârea Guvernului nr. 893/2018 cu privire la aprobarea Programului național de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale gestionate de Agenția Națională Asistență Socială pentru anii 2018-2026 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia;

Hotărârea Guvernului nr. 828/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul asistenței sociale și protecției familiei și a structurii-tip a acestuia.

Hotărârea Guvernului nr. 711/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Locuinţă protejată” şi a Standardelor minime de calitate;

Hotărârea Guvernului nr. 885/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
organizarea și funcționarea Serviciului social „Casă comunitară” și a standardelor minime de calitate;

Hotărârea Guvernului nr. 591/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți şi a Standardelor minime de calitate.