Specialist principal, Direcția Ocuparea Forței de Muncă, Ialoveni

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Data limită de aplicare - 08.10.2021, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Implementarea procedurilor de lucru cu angajatorii, de înregistrare și gestionare a locurilor de muncă declarate vacante. Implementarea măsurii active de susținere a proiectelor de inițiative locale. Implementarea măsurilor de subvenționare a locurilor de muncă pentru șomerii care necesită suport suplimentar pe piața muncii. Organizarea târgurilor locurilor de muncă, târgurilor on-line, altor activități destinate angajatorilor. Monitorizarea pieței muncii la nivel local, participarea la chestionarea agenților economici pentru elaborarea prognozei pieței muncii.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Implementarea procedurilor de lucru cu angajatorii, de înregistrare și gestionare a locurilor de muncă declarate vacante.
 2. Implementarea măsurii active de susținere a proiectelor de inițiative locale.
 3. Implementarea măsurilor de subvenționare a locurilor de muncă pentru șomerii care necesită suport suplimentar pe piața muncii.
 4. Organizarea târgurilor locurilor de muncă, târgurilor on-line, altor activități destinate angajatorilor.
 5. Monitorizarea pieței muncii la nivel local, participarea la chestionarea agenților economici pentru elaborarea prognozei pieței muncii.   

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, de licență sau echivalente în domeniul economiei, dreptului sau administrației publice.
 
Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu.
 
Cunoştinţe:
- Cunoașterea legislației în domeniu;
- Cunoștințe de utilizare a calculatorului: Word, Excel, PowerPoint, Acces, etc;
- Cunoașterea politicilor și procedurilor eficiente în domeniul legislației muncii și alte domenii conexe.
.
Abilităţi:
Lucru cu informația, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, prezentare a informației, comunicare eficientă, lucru în echipă, aplanare a situațiilor de conflict.
 
Atitudini/comportamente:
Responsabilitate, respect față de oameni, obiectivitate, loialitate, disciplină, tendință spre dezvoltare profesională continuă, receptivitate față de idei noi.
 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 4740 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Hotărîrea Guvernului nr.990 din 10.10.2018 “ Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă;
 • Legea Republicii Moldova cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurării de şomaj nr. 105 din 14.06.2018;
 • Hotărîrea Guvernului  nr. 1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1473 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale privind
 • ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017–2021;
 • Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi;
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • cu dizabilităţi;
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • La concurs vor fi admise doar persoanele care întrunesc condiţiile de participare  şi prezintă dosarul complet în conformitate cu cerinţele stabilite.