Specialist principal , Observatorul pieței muncii (cu statut de direcție)

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Data limită de aplicare - 27.02.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Coordonarea şi executarea sarcinilor legate de cercetări și analize efectuate în cadrul Observatorului Pieţei Muncii.

Salariul de funcție

De la 7380 Lei (brut) +(valoarea fixă 1300 lei)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Cercetarea, analiza, din perspectiva economică, a datelor cu privire la piața forței de muncă.

 2. Colectarea și analiza datelor disponibile cu referire la piața muncii și indicatorii economici.

 3. Cooperarea cu instituțiile de cercetare în vederea dezvoltării metodologiei de prognoză a pieței muncii și a instrumentelor aferente.

 4. Elaborarea rapoartelor, propunerilor și recomandărilor privind îmbunătățirea situației pe piața muncii și domeniile adiacente.

 5. Participarea la cercetări externe și evenimente științifice la tematica pieței muncii.

 6.  Participarea la elaborarea termenilor de referință pentru contractarea cercetărilor externe în domeniul pieței muncii.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, de licență sau echivalente în domeniul sociologiei, economiei și statisticii economice.

Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu.

Cunoştinţe: cunoașterea legislației în domeniu; cunoștințe de utilizare a computerului: Word, Excel, PowerPoint etc.

Abilităţi: lucru cu informația, analiză și sinteză, cercetare, comunicare eficientă,  elaborare a documentelor, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect față de oameni, obiectivitate, loialitate, disciplină, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Legea Republicii Moldova cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurării de şomaj nr. 105 din 14.06.2018;
 3. Hotărîrea Guvernului nr.990 din 10.10.2018 “ Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă;
 4. Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 5. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 6. Metodologia cercetării sociologice – Metode și tehnici de cercetare – Ion Cauc , Editura Fundației România de Mâine, București, 2007
 7. Abordarea calitativă a socioumanului – Petru Iluț, 1997, Iași, editura Polirom
 8. Tehnici de cercetare sociologică – Septimiu Chelcea, Şcoala Naţională De Studii Politice Şi Administrative, Bucureşti – 2001