Specialist principal , Secţia mecanisme economice de mediu

Agenția de Mediu
Data limită de aplicare - 08.08.2022, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Prevenirea şi reducerea impactului negativ al activităţii economice asupra factorilor de mediu, resurselor naturale şi sănătăţii populaţiei în contextul dezvoltării durabile a ţării.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Acordarea suportului tehnic Ministerului Mediului la elaborarea actelor normative în domeniul
  taxelor de mediu şi plăţilor pentru poluarea mediului.
 2. Participarea la elaborarea metodologiilor de calcul a plăţilor pentru poluare şi a
  instrucţiunilor necesare pentru operatorii economici în vederea calculării acestora şi
  prezentarea Ministerului spre aprobare.
 3. Elaborarea şi prezentarea Ministerului spre promovare a propunerilor de noi mecanisme
  economice în domeniul mediului, normative de calcul a plăţilor pentru poluare, stimulente,
  subsidii verzi, scutiri de plată etc.
 4. Acordarea suportului consultativ mediului de afaceri în calcularea şi raportarea plăţilor
  pentru poluarea mediului.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul protecţiei mediului şi utilizării resurselor naturale, ecologiei, drept ecologic, economic.

Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu.

Cunoştinţe: legislaţia în domeniul mediului, taxelor de mediu şi plăţilor pentru poluarea mediului, cunoştinţe de operare la calculator.

Abilităţi: lucru cu informaţia, comunicare eficientă, lucrul în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou.

Atitudini/Comportamente: responsabilitate, respect faţă de oameni, receptivitate faţă de idei noi, obiectivitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6320 Lei

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public:

Constituţia Republicii Moldova;

Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018;

Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;

Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrităţii;

Legea nr. 100 din 22.12.2017 privind actele normative;

Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul de specialitate:

Legea nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător;

Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deşeurile;

Legea nr. 1540-XIII din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului;

Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deşeurile
de echipamente electrice şi electronice;

Hotărîrea Guvernului nr. 682 din 11.07.2018 cu privire la aprobarea Conceptului
Sistemului informaţional automatizat „Managementul deşeurilor”;

Hotărîrea Guvernului nr. 501 din 29.05.2018 pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la ţinerea
evidenţei şi transmiterea datelor şi informaţiilor despre deşeuri şi gestionarea acestora;

Hotărîrea Guvernului nr. 301 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru
anii 2014-2023 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia;

Hotărârea Guvernului nr. 248 din 10.04.2013 pentru aprobarea Strategiei de gestionare a deşeurilor
în Republica Moldova pentru anii 2013-2027;

Hotărîrea Guvernului nr. 561 din 31.07.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele
şi deşeurile de ambalaje;

Hotărîrea Guvernului nr. 586 din 31.07.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind
gestionarea bateriilor şi acumulatorilor şi deşeurilor de baterii şi acumulatori;

Hotărârea Guvernului nr. 549 din 13.06.2018 cu privire la constituirea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei de Mediu.