Specialist principal , Serviciul operativ de investigații ecologice (cu statut de direcție în componența direcției generale) în componența Laboratorului de referință de mediu (cu statut de direcție generală)

Agenția de Mediu
Data limită de aplicare - 08.08.2022, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Organizarea procesului de recoltare a probelor, codarea, transportare și predare în stare satisfăcătoare în Laboratorul de referință de mediu, conform cerințelor standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018 privind eșantionarea probelor. Contribuie la dezvoltarea și funcționarea normală a Serviciului operativ de investigații ecologice; participă la efectuarea analizelor fizico-chimice și investigațiilor ecologice.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Participarea la procesul de realizare a programelor de monitoring al calității apelor de suprafață, al calității solului, al calității aerului atmosferic.
 2. Participarea la procesul de examinare a cazurilor de avarii şi de situaţii ecologice excepţionale.
 3. Participarea la procesul de inventariere, paşaportizare și monitoring al surselor de poluare a mediului.
 4. Organizarea procesului de acordare a serviciilor de laborator la solicitarea agenților economici sau altor părți interesate.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licență sau echivalentă în domeniile: ecologie, protecția mediului, chimie, inginerie chimică, biologie, agrochimie.

Experienţă profesională: minim 1 an de experiență profesională în domeniu, experiența profesională în instituții pulice va constitui un avantaj.

Cunoştinţe: cunoașterea legislației în domeniu; cunoștințe în utilizarea calculatorului şi a aplicaţiilor soft; cunoştiinţe în utilizarea pachetului Office.

Abilități: abilități de utilizare a computerului, abilităţi de lucru cu informaţia, de analiză şi sinteză, organizare, de elaborare a documentelor, abilităţi de comunicare, validare și estimarea incertitudinii metodelor de încercări, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte.

Atitudini/comportamente: activism și spirit de iniţiativă, spirit de echipă, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, respect faţă de oameni, obiectivitate, punctualitate, integritate profesională.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6320 Lei

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public:

Constituţia Republicii Moldova;

Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018;

Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație;

Legea nr. 158 –XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrităţii;

Legea nr. 100 din 22.12.2017 privind actele normative;

Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Acte normative în domeniul de specialitate:

Legea nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător;

Legea nr. 1422 din 17.12.1997 privind protecția aerului atmosferic;

Legea nr. 272 din  23.12.2011 apelor;

Hotărîre Guvernului nr. 890 din 12.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă;

Hotărîrea Guvernului nr. 932 din 20.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind la monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane;

Hotărîre Guvernului nr. 950 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale;

Hotărîrea Guvernului nr. 301 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia;

Hotărârea  Guvernului  nr.  549  din 13.06.2018  cu  privire  la  constituirea,  organizarea  și funcționarea Agenției de Mediu.