Specialist principal , Direcția tehnologii informaționale

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Data limită de aplicare - 24.08.2023, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

 

Testarea, implementarea, dezvoltarea și mentenanța sistemelor informaționale conform

necesitaților de perspectivă în domeniu prin evaluarea și monitorizarea politicilor de stat în

domeniul pieței muncii.

Salariul de funcție

De la 6320 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Testarea, implementarea și mentenanța conexiunilor securizate de schimb de date a sistemelor informaționale din gestiune cu registrele de stat.
 2. Dezvoltarea, administrarea și integrarea cu alte softuri/aplicații a SIA Piața forței de muncă, asigurarea integrității bazei centrale de date.
 3. Elaborarea și generarea rapoartelor de date speciale, altele decît cele predefinite.
 4. Acordarea suportului metodologic subdiviziunilor teritoriale în domeniul utilizării sistemelui informaţional pe piaţa muncii.
 5. Participarea la transpunerea proceselor din cadrul organizației în cerințe și specificații.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:  Superioare, de licență sau echivalente în domeniul tehnologii informaționale.

Experiență profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu.

Cunoștințe:  cunoștințe în implementarea tehnologiilor informaţionale performante referitoare la dezvoltarea sistemului informaţional; - Cunoștințe în organizarea instruirilor metodico-practice în domeniul utilizării tehnologiilor informaţionale.

Abilități: lucru în domeniul sistemelor informatice și tehnologiilor informaționale, asigurarea suportului tehnic, colaborare și comunicare eficientă, lucru în echipă, inițiativă și creativitate în dezvoltarea noilor idei.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect față de oameni, obiectivitate, loialitate, disciplină, tendință de dezvoltare profesională continuă.

Responsabilități:

Titularul funcției:

-Asigurarea și implementarea tehnologiilor electronice de colectare, stocare, prelucrare și difuzare a informațiilor din domeniul pieței muncii;

-Asigurarea stabilității funcționale a componentelor sistemelor informaționale și implementarea soluțiilor securizate de dezvoltare;

-Instruirea și acordarea de asistență utilizatorilor din cadrul structurilor teritoriale și centrale ale Agenției Naționale în domeniul utilizării tehnologiilor informaționale și a serviciilor electronice pe piața muncii.

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Lege nr. 142 din 19.07.2018 cu privire la schimbul de date și interoperabiltate;
 • Legea nr. 133 din  08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr.91 din 29.05.2014 cu privire la semnătura electronică și documentul electronic;
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 28.03.2017 privind aprobarea cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetica;
 • Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protectia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 142 din 19.07.2018 cu privire la schimbul de date și interoperabiltate.
 • Legea nr.105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă ți asigurarea de șomaj.