specialist principal , Direcția financiară

AGENŢIA PENTRU GESTIONAREA SERVICIILOR SOCIALE CU SPECIALIZARE ÎNALTĂ
Data limită de aplicare - 19.06.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Ținerea evidenței contabile a Agenției și structurilor organizaționale din gestiune, inclusiv a veniturilor, cheltuielilor, datoriilor, activelor nefinanciare și financiare, organizarea procesului de achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii, în corespundere cu funcțiile și sarcinile atribuite în cadrul grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice.

Salariul de funcție

De la 9000 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea propunerilor pentru proiectul bugetului și întocmirea planurilor anuale de finanțare la compartimentul întreținerea activităților, raportarea performanței financiare și nefinanciare a Agenției și instituțiilor publice din gestiune;
 2. Calcularea și achitarea salariilor, îndemnizațiilor și altor plăți angajaților;
 3. Ținerea evidenței contabile a Agenției și structurilor organizaționale din gestiune, inclusiv a veniturilor, cheltuielilor, datoriilor, activelor nefinanciare și financiare;
 4. Recepționarea, analizarea și generalizarea rapoartelor financiare a structurilor organizaționale din gestiune;
 5. Asigurarea înregistrărilor contabile, efectuarea tranzacțiilor financiare și evidența decontărilor cu operatorii economici și titularii de avans;
 6. Organizarea procesului de achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii, în corespundere cu funcțiile și sarcinile atribuite în cadrul grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice;

   7.   Participarea la procesele de inventariere, elaborarea rapoartelor, analizarea rezultatelor acestora

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 2. posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite, în limitele stabilite de lege; 
 3. are capacitate deplină de exerciţiu; 
 4. nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică pentru care aplică; 
 6. în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158/2008, sau nu i-a încetat contractul individual de muncă din motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 8. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 9. nu are interdicția de a ocupa funcţia publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul contabilitate, economie, finanțe, alte domenii conexe.

 

Experiența profesională: 2 ani de experiență profesională în domeniu, preferabil în serviciul public. 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova;

Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Legea fondului de susținere a populației nr. 827/2000;

Legea contabilității nr. 113/2007;

Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014;

Hotărârea Guvernului nr. 955/2023 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Gestionarea Serviciilor Sociale cu Specializare Înaltă și reorganizarea unor instituții publice aflate în gestiunea acesteia;